HOTĂRÂREA NR.136 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

          HOTĂRÂREA NR.136                                                                                             Din  15 decembrie 2015

      privind aprobarea anularii majorarilor de intarziere a obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie  2015,

            Având în vedere referatul nr. 15306/11.12.2015 al Biroului managementul proiectelor şi investiţii, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele nr.15423 si nr. 15425 din 14.12.2015 ale comisiei de specialitate nr. 1 si nr. 3  ale Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor art.12 din OUG nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati  fiscale;

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba anularea majorarilor de intarziere in cota de 73,3% pentru plata pana la data de 31.03.2016 a obligatiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015, inclusive, constand in creante de natura fiscala datorate bugetului local de catre contribuiabilii de pe raza administrative teritoriala a orasului Jibou conform  prevederilor art.12 din OUG nr.44/21.10.2015.

            Art. 2 – Se aproba procedura de acordare a anularii cotei de 73,3 % din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante catre bugetul local, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Csatlos Sandor                                                           Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria