Hotararea nr. 36 din 29 aprilie 2014

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTARAREA NR. 36

Din 29 aprilie 2014

Privind aprobarea contributiei UAT Jibou  la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODES Salaj”

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara la data de 29 aprilie 2014,

            Avand in vedere expunerea de motive a d.lui primar, referatul nr. 1937/2014 privind derularea activitatii  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODES”Salaj   in scopul organizarii, reglementarii, finantarii , monitorizarii si gestionarii in comun al Serviciului de salubrizare Salaj, Hotararea nr.1 din 14 martie 2014 a ADI Salaj,  avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, lit.e, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, republicata.

In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                HOTARASTE:

            Art. 1 – Se aproba contributia UAT Jibou la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODES” Salaj pe anul 2014 in valoare de 4638,03 lei.

            Art. 2 – Prezenta se duce la indeplinire de catre dl.primar Balanean Eugen si Biroul buget, finante contabilitate –sef birou Opris Dorina.

            Art.3 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,

   Sarcozi Paul                                                                    Contrasemneaza:

                                                                                           Secretar oras,

                                                                                           Opris Maria