HOTĂRÂREA nr.117 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.117

Din  26.09. 2017

Privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia “Modernizarea strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU “

 Consiliul local al orasului Jibou

 Avand in vedere

            -raportul de specialitate nr  10.881 din 22.09. 2017    al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor privind aprobarea  investitiei  si a indicatorilor tehnico economici  pentru investitia “Modernizarea strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU

            -expunerea de  motive  a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local 

            Potrivit prevederilor art 44-46 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare    

             Vazand prevederile art 36 alin 2 lit b din legea  nr 215/2001 legea administratiei  publice locale   ,republicata

              In temeiul   art 45  alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale ,republicata

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aproba  investitia “Modernizarea strazilor Nuferilor si Stadionului din orasul Jibou   si a indicatorilor tehnico –economici , conform anexei parte integranta din prezenta .

       Art.2 Se aproba indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA; din care construcții-motaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
LEI EURO LEI LEI EURO
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL GENERAL 1918686.95 417241.92 360107.00 2278793.95 495551.58
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1762450.00 383266.28 334865.50 2097315.50 456086.88

       Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

        Art.4 Prezenta  se comunică cu:

            Instituția Prefectului județului Sălaj

            Dl. Primar

            Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            Serviciul  Contabilitate

            Publicitate /dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria