HOTĂRÂREA NR. 58 din 3 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 58

                                                Din  3 septembrie 2013

Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local 

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  extraordinară în data de 3 septembrie 2013,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 49 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la altul în bugetul local, conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Contrasemnează:

               Neagota Victoria                                                                              Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria