HOTĂRÂREA nr.88 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.88

Din 25.06.2019

                Privind  constatarea încetării  aplicabilității HCL nr. 20 din 27.03.2012                    

Consiliul Local al oraşului Jibou ,

          Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.6261/20.06.2019  al  al Biroului Urbanism, Amenajarea Teritorilului, Administrarea domeniului public și privat  din cadrul Primăriei orasului Jibou prin care se propune  adoptarea unei hotărâri a Consiliului local privind constatarea încetării  aplicabilității HCL nr. 20 din 27.03.2012  urmare a intrării în vigoare a  HCL nr. 26 /2019;                                 

-Analizând Expunerea de motive  a  primarului  oraşului Jibou , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

          Văzând  prevederile art.36 (9) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul prevederilor  art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Constată încetarea aplicabilității HCL nr. 20/2012 .

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei se încredințeaza domnul Primar și Biroul Urbanism, Amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat.

Art.3 Prezenta se comunica cu

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Biroul Urbanism

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

         PINTEA VICTOR                                                 SECRETAR oraș, Opriș Maria