HOTĂRÂREA nr.203

Din 22.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.203

Din 22.12.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim IV anul 2022

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 16268 / 21.12.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-adresa  nr. SJG-STZ-2725/20.12.2022 AJFP Salaj:

– Hotararea de Guvern nr. 1510 /2022;

– referatul de aprobare  nr. 16267 / 21.12.2022 al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim IV anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                                    mii lei

VENITURI                                                                                        

11.02.06 Sume defalcate din TVA 

               pentru echilibrarea bugetelor locale                                                            1212,00

CHELTUIELI                                                                                                               1212,00

Cap 51020103 Autoritati executive                                                                                222,00

200101 Furnituri de birou                                                                                                   12,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, TV si internet                                                          10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                       200,00

Cap 650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                             790,00 

710101 Constructii

 Obiectiv: Bransamente utilitati la unitatile de invatamant                                                60,00

580103 Finantare externe nerambursabila                                                                        730,00  

 Obiectiv:Modernizare Liceul  Tehnologic Octavian Goga  si construire sala  de sport  530,00

                Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga                       200,00      

Cap 84020303 Strazi                                                                                                        200,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                        200,00

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ

         ALMAȘ IOAN                                         SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA