HOTĂRÂREA NR.126 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR.126                                                                                                           Din  15 decembrie 2015

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a imobilului-teren intravilan cu platforma  silozuri situat in orasul Jibou, str. Ronei, nr. 33/a apartinand  domeniului privat al orasului Jibou.

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie  2015,

            Având în vedere referatul nr. 14991/03.12.2015 al Biroului urbanism si contabilitate, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizele nr.15423 si nr. 15425 din 14.12.2015 ale comisiei de specialitate nr. 1 si nr. 3  ale Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor art.12 din OUG nr.44/14.10.2015 privind acordarea unor facilitati  fiscale;

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.c coroborat cu art.123 alin 1 si 2  din

Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aproba  vanzarea prin licitatie publica  deschisa cu strigare  a imobilului-teren intravilan in suprafata de 3163 mp inscris in CF 50888 nr.cadastral nr.50888 cu platforma  silozuri(celule) inscrise in CF 50888 nr.cadastral 50888 C1 in suprafata de 825 mp si nr. Cadastral 50888 C2 in suprafata de 775 mp,   situate in orasul Jibou, str. Ronei, nr. 33/a apartinand  domeniului privat al orasului Jibou. Pretul minim de pornire al licitatiei este de 81.500 lei pentru intreg imobilul teren si celule siloz .

            Art. 2 – Se aproba  studiul de oportunitate conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 3 – Se aproba Caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 4 – Se aproba raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat, conform Anexei nr.3 care este parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 – Se desemneaza domnii consilieri Vincze Ioan si Pop Iulius-Emmanuel pentru a face parte din comisia de licitatie.

            Art. 6 – Se imputerniceste d.na Indreies Ana-Claudia, viceprimarul orasului Jibou pentru a semna in fata notarului public contractul de vanzare cumparare a imobilului.

            Art. 7 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Csatlos Sandor                                                           Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria