HOTĂRÂREA nr.131 Din 31.08.2021 Privind acordarea unui sprijin financiar pentru desfășurarea Simpozionului Internațional de Arte vizuale ’’Arta în grădină” editia a-X-a

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.131

Din  31.08.2021

Privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-X-a

         Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr. 10794   din  27.08.2021 prin care se propune alocarea unui sprijin financiar   Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru  desfășurarea Simpozionului  Internațional de Arte vizuale’’Arta în grădină ” editia a-X-a;

– cererea Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice Jibou inregistrata la subscrisa sub nr. 10583 din 20.08.2021;

-referatul de aprobare  nr.10793   din  27.08.2021 al domnului primar;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

         Văzând  prevederile art. 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă  acordarea unui sprijin  financiar in suma de 10.000 lei Asociatiei Prietenii Gradinii Botanice pentru desfășurarea Simpozionului  Internațional  de Arte vizuale ’’Arta în grădină”  editia a-X-a.

         Din aceasta suma  se vor asigura costurile de masa, materiale pentru workshop-ul organizat cu copiii de la Centrul de Plasament JIBOU, înrămare lucrari și o parte pentru tipărire lucrări Simpozion.

         Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Contabilitate.

         Art.3 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

         -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

– Asociatia Prietenii Gradinii Botanice

         -dosar hotarari/dosar de sedinta

         -Compartimentul contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA