PROIECT DE HOTARARE Privind rectificarea bugetului local potrivit Legii nr. 273/2006

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

Privind rectificarea bugetului local potrivit Legii nr. 273/2006

Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

            In baza prevederilor  art. 49 si art.50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul  art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local privind repartizarea  sumei de 100,00 mii lei reprezentand sustinere financiara a derularii proiectelor de infrastructura locala, conform Anexei care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

                                    Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea:

                                                                                                             Secretar oras,

                                                                                                              Opris Maria