HOTĂRÂREA nr.151 Din 26.10.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.151

Din  26.10.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.11605/19.10.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”;

-referatul de aprobare  nr.11604/19.10.2020 al domnului primar ;

-raportul nr.11285/09.10.2020 al expertului financiar al proiectului;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

                                                                                                                        mii lei

         VENITURI                                                                                                              15.00

      48.02.03    sume primite de la UE

                        prefinantare                                                                                                15.00

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                         15.00

        Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate-civic”:

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctionala Orasul Jibo                               15.00

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                                                   15.00                                        

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA