HOTĂRÂREA nr.79 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.79

Din 28 iulie 2017

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere  nr. 4328 din 19.09. 2012

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr. 8395 din 18.07. 2017 a domnului Primar

-Raportul  nr .8394 din 18.07.2017  al Biroului buget, finanţe, contabilitate și urbanism

-Solicitarea nr. 8260 din 14.07.2017 a chiriașului dr. Șuteu  Ciprian Călin  administratorul  Cabinetului Stomatologic  Șuteu SRL.

Avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și com

Hotărăşte:

    Art.1 Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr. 4328 din 19.09. 2012 încheiat între UAT oraș Jibou în calitate de locator și Cabinet Stomatologic dr. Șuteu Ciprian Călin  în calitate de locatar pentru cabinetul stomatologic  situat în str. Libertății  nr. 27 Bl. L.17 ap.4 pe o perioadă de 3 ani, prin act adițional începând cu data de 20.09. 2017.

            Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate .

  Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl. primar și Biroul buget, finanţe, contabilitate,

  Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Cabinet Stomatologic Dr. Șuteu Ciprian Călin

            -Dosar hotărâri /publicitate

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria