PH 60 din 26.06.2018

nr. 60 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 60 Din 26.06.2018 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor terenuri situate în orașul Jibou din domeniul public al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 60

Din 26.06.2018

Privind   aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local   și administrarea Consiliului local Jibou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.8072 /22.06.2018 al Biroului de urbanism administrarea domeniului public și privat ;

-expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Potrivit prevederilor art. 9 (1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces  la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.36 (1,2) lit.c, din Legea nr. 215/2001  legea  administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilori art.45 (3) din Legea nr.215/2001  legea administrației publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

    Art.1  Se aprobă  solicitarea de trecere a unor terenuri situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Roman,concesionate  Companiei Naționale de Căi ferate  C.F.R.  S.A. în domeniul public de interes local și administrarea Consiliului local Jibou după cum urmează:

a)Lotul I  – teren în suprafață de 5040 mp –Parcul din vecinatatea Gării C.F.R.

b)Lotul II – teren în suprafață de  1000 mp cu cladire Dispensar C.F.R.  neîntăbulat

c)Lotul III -teren în suprafață de  4024 MP drum de acces în Parcul Industrial

d)Lotul IV- teren în suprafata de  1280 mp – strada Amurgului

Imobilele teren  sunt situate în orașul Jibou, fac parte din imobilul  în suprafață de 182.556 mp înscris în CF 51398 Jibou  nr. cad. 51398 întabulat cu drept de proprietate,dobândit prin lege, concesionate   Companiei Naționale de Căi ferate  C.F.R.  S.A.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

Art.3 Prezenta se comunică cu:.

-Compania Națională de Căi ferate  C.F.R.  S.A.

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de sedinta

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria