HOTĂRÂREA  nr.78

Din  25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.78

Din  25.04.2023

Privind aprobarea contului de execuție bugetară al

Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța încheiat la 31 Martie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

 Având în vedere:

-Raportul nr.5369/21.04.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr.5368/21.04.2023;

-Avizul favorabil  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art.49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art. 139 alin.(1,3) art.196 alin. (1) lit.a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța încheiat la 31 Martie 2023, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2023PREVEDERI TRIM I 2023INCASARI/PLATI 31.03.2023
 VENITURI TOTALE 19.470.0005.078.0003.511.626
 Venituri din prest. servicii331008600.000200.000202.697
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0001.364.0001.390.973
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.000300.000314.221
     Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume3310315.0005.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare40150170.00070.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare40150230.00030.0000
     Subv din bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli   capital domeniul sanatatii43101450.00050.0000  
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.901.0003.059.0001.603.735
 CHELTUIELI TOTALE 19.470.0005.078.0003.033.406
 CH. PERSONAL1015.908.0004.031.0002.688.315
 CH. MATERIALE   din care203.482.000967.000345.091
 Bunuri si servicii20.011.498.000395.000177.089
 Reparatii curente20.02150.00050.00046.376
 Hrana20.03263.00050.00047.139
 Medicamente si materiale sanitare20.041.401.000392.00070.859
 Obiecte inventar20.05155.00075.0003.628
 Deplasari20.065.00000
 Pregatire profesionala20.1310.0005.0000
 CH CAPITAL7080.00080.0000

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului și Spitalul orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.     

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA