HOTĂRÂREA  nr.145

Din  25.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.145

Din  25.10.2022

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  noiembrie 2022

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

          În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 În luna  noiembrie  2022  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier  Foltiș Felician Radu,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

          Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    -Persoana mentionata la articolul 1

                    -Domnul Primar

                    -Dosar hotărâri /publicitate

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:

PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA