HOTĂRÂREA nr. 85 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           HOTĂRÂREA nr. 85

Din 16.06.2020

Completarea Anexei la HCL nr.192/2017  privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou , sectiunea  Bunuri Imobile  CAP. Puncte de Colectare deseuri  menajere cu 6 puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere, bunuri de interes  local și 3 puncte de colectare selectivă cu acces controlat

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 6816 din 15.06.2020 al Compartimentului urbanism administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția mediului,privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou stabilit prin HCL nr.192/2017;

            -HCL 76/2018 privind aprobarea investiției “Proiectare și execuție puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere”;

-Procesul –verbal de recepție nr.6171/2019 la terminarea lucrărilor  “Amplasarea unui numar de 6 pucte de colectare a deșeurilor menajere în Orașul Jibou, județul Sălaj”;

-Procesul –verbal de recepție nr. 557/2019 la terminarea lucrărilor “Amenajarea unui numar de 3 puncte de colectare selectivă noi, în orașul Jibou”;

-Contractual de delegare a gestiunii prin concesionare a activităților de salubrizare nr.479/2016 ;

-Programul de investiții (anul 2 de operare ) asumat de către asocierea SC BRANTNER ENVINRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

            -referatul de aprobare a domnului primar nr.6815/15.06.2020 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

            Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art. 284, 285, 286 (4) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Completarea Anexei la HCL nr.192/2017  privind modificarea , completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Jibou , sectiunea  Bunuri Imobile  CAP. Puncte de Colectare deseuri  menajere cu 6 puncte subterane de colectare a deșeurilor menajere, bunuri de interes  local  și 3 puncte de colectare selectivă cu acces controlat:

Nr. Crt. Codul de clasificare Denumire Cant. U.M. Valoare de inventar -LEI Observatii Situatia juridica actuala
1.   1.6.3.2.   Punct gospodaresc subteran, str.Avram Iancu, vis-à-vis de Biasel 2 buc. 130947,60 Proces Verbal de receptie nr. 6171 / 15.05.2019 HCL nr. 86/2020
2.   1.6.3.2.   Punct gospodaresc subteran, str.Garoafelor, Pipero 2 buc. 130947,60 Proces Verbal de receptie nr.6171 / 15.05.2019 HCL nr. 86/2020  
3.     1.6.3.2.   Punct gospodaresc subteran, str.Garoafelor, vis-à-vis de bl.G 80 1 buc. 65473,80 Proces Verbal de receptie nr. 6171 / 15.05.2019 HCL nr. 86/2020
4.   1.6.3.2.     Punct gospodaresc subteran, str.Garoafelor, langa Romstal 1 buc. 65473,80 Proces Verbal de receptie nr. 6171 / 15.05.2019 HCL nr. 86/2020
Total 392842,80  
Nr. Crt. Codul de clasificare Denumire Cant. U.M. Valoare de inventar -LEI Observatii Situatia juridica actuala
1. 1.6.3.2.   Strada A. Iancu 1 buc. 13438.00 Proces Verbal de receptie nr. 557 / 2019 HCL nr. 86/2020
2. 1.6.3.2.   Strada Garoafelor 1 buc. 13438.00 Proces Verbal de receptie nr. 557 / 2019 HCL nr. 86/2020
3. 1.6.3.2.   Strada Castanilor 1 buc. 13438.00 Proces Verbal de receptie nr. 557 / 2019 HCL nr. 86/2020
               
Total 40314,00  

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul Disciplină în Construcții și Protecția mediului.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Asociația Intercomunitară ECODES Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

            -Serviciul Buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA