HOTĂRÂREA NR. 23 din 23.02.2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.23

din  23.02.2021

    privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.2113 din 17.02.2021 al Biroului urbanism,Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului;                                                                                                                              

          -Referatul de aprobare a domnului Primar nr.2111 din 17.02.2021, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            Prevederile art. 112 al (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Prevederile Art.297  alin(2), art. 136, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. a), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1 Se aprobă Regulamentul cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou,conform Anexei parte integranta din prezenta.

             Art.2 Consiliul Local al orașului Jibou mandatează conducerea unităților de învățământ să organizeze procedura de încheiriere potrivit prevederilor prezentului Regulament.

            Art.3 Se aprobă ca unitățile de învățământ, în calitate de titulare ale dreptului de administrare, sa rețină din chirie o cotă-parte de 50%, sumă ce reprezintă venit propriu, cealaltă cotă de 50% urmând a fi virată în contull de venituri al bugetului local al orașului Jibou.

            Art.4 Se aprobă modelul cadru al Contractului de închiriere pentru terenurile și spațiile disponibile excedentare din unitățile de învățământ  preuniversitar de stat de pe raza orașului Jibou, prevăzut în Regulament parte integrantă din prezenta hotărâre. Contractele de închiriere  pentru perioada de timp fractionat în interiorul unei zile/ săptămâni /luni vor fi încheiate de către conducătorul unității de învățământ, cu respectarea legislației în vigoare.

             Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  unitățile de învățământ.

             Art.6  Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar 

            -Instituția Prefectului- județul Sălaj

            -Biroul Urbanism

            -Serviciul  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe

            -Unitățile de învățământ

            -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

            -Mass-media/publicitate

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

ANEXA la HCL nr.23/2021

REGULAMENT

cadru de închiriere a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou

 

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale aplicabile procedurilor de închiriere

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea închirierii prin licitaţie publică a terenurilor şi spaţiilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou.

Art.2. În accepţiunea prezentului Regulament, prin spaţii disponibile excedentare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se înţelege : clădiri sau părţi ale acestora, săli de clasă, ateliere, laboratoare, cantine, inclusiv dotările aferente, construcţiile demontabile (garaje, tonete), săli de sport, terenuri de sport şi alte suprafeţe de teren, care în anumite perioade din timpul unui an, unei săptămâni sau luni nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ, etc.

Art.3. La sfârşitul fiecărui an şcolar, Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor inventaria spaţiile excedentare şi/sau pretabile închirierii urmând a transmite   Consiliului Local al orașului Jibou o situaţie în acest sens.

 Art.4. Închirierea se poate face numai în scopul desfăşurării unor activităţi avizate de către Consiliile de administratie  ale unităților de învătământ, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 1. a) oferă şi servicii ce răspund nemijlocit intereselor elevilor şi cadrelor didactice;
 2. b) sunt aducătoare de venituri;
 3. c) prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu împiedică şi nu contravin obiectivelor procesului instructiv-educativ şi bunelor moravuri, nu promovează idei antisociale;
 4. d) prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu dăunează sănătăţii şi securităţii elevilor sau cadrelor didactice;
 5. e) prin tipul activităţilor desfăşurate în acestea nu servesc unor interese politice de partid;
 6. f) în cazul în care se comercializează produse alimentare, acestea vor respecta principiile şi dispoziţiile legale privind alimentaţia sănătoasă.

 

 Art.5. Consiliul Local al orașului Jibou mandatează conducerea unităţilor de învăţământ să organizeze procedura de închiriere, potrivit prevederilor prezentului Regulament.

 5.1. Principiile care stau la baza procedurii de închiriere, respectiv a atribuirii contractelor de închiriere sunt :

 1. a) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
 2. b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către unitatea de învăţământ, a criteriilor de atribuire a contractului de închiriere a terenului/spaţiului disponibil excedentar din unitatea de învăţământ;
 3. c) proporţionalitatea – orice măsură stabilită de unitatea de învăţământ trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului;
 4. d) nediscriminarea – aplicarea de către unitatea de învăţământ a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de închiriere, potrivit condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte;
 5. e) libera concurenţă – asigurarea de către unitatea de învăţământ a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni chiriaş în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

 5.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

 Art.6. După adjudecarea licitaţiei şi încheierea contractelor, acestea vor fi transmise de unităţile de învăţământ, în copie,  autorităţii locale pentru avizare.

Art.7. Unităţile de învăţământ, în calitate de titulare ale dreptului de administrare, vor reţine din chirie o cotă – parte de 50%, sumă ce reprezintă venit propriu, cealaltă cotă de 50% urmând a se vira în contul de venituri al bugetului local al orașului Jibou. Locatarii au obligaţia de a se conforma tuturor sarcinilor în materie fiscală (de declarare, de plată).

Art.8. În vederea obţinerii Acordului Consiliului local al orașului Jibou, unităţile şcolare vor depune următoarele documente :

 1. a) Hotărârea Consiliului de Administraţie a unităţii şcolare cu menţiunea expresă că activitatea ce urmează a fi desfăşurată întruneşte condiţiile prezentate la art. 4, respectiv menţiunea că aceasta nu afectează programul de învăţământ al unităţii şcolare;
 2. b) Memoriu privind utilitatea activităţii.

 

Art.9. Contractele de închiriere se încheie între unităţile şcolare şi persoana care a fost desemnată câştigătoare în urma organizării licitaţiei, şi vor fi avizate de către  orașul Jibou .

 Locatarii sunt obligaţi la plata utilităţilor consumate, ce se vor stabili  de către unităţile şcolare.

 

Art.10. Preţul de pornire al licitaţiei va fi stabilit de Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ pornind de la un tarif minimal stabilit conform regulamentului după cum urmează :

 1. a) Pentru închirierea cantinelor şi sălilor de mese, în vederea organizărilor de nunţi, botezuri sau alte evenimente asemănătoare :

 – tariful de închiriere va fi de minim 500 lei/eveniment/zi. 

 1. b) Pentru închirierea terenurilor de fotbal, sălilor de sport și săli de clasă (ore) :

– tarif de închiriere a terenurilor de fotbal va fi de minim 20 lei/oră;

 – tarif de închiriere a sălilor de sport va fi de minim 30 lei/oră;  

– tarif de închiriere a sălilor de clasă va fi de minim 10 lei/oră; 

 1. c) Pentru închirierea spaţiilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat către societăţi comerciale (bufete de incintă, ateliere, ), I.I., I.F. şi alte asociaţii legal constituite, cu excepţia asociaţiei de părinţi a unităţii respective;

 – tariful de 30 lei/m²/lună pentru spaţii situate în clădirea unităţii;

– tariful de 25 lei/m²/lună pentru teren în vederea amplasării de chioşc alimentar în curtea unităţii; 

–  tariful de 50 lei/m²/lună pentru aparate de cafea, produse alimentare.

 

Art.11. În cazurile contractelor de închiriere, care au încetat anterior prezentului regulament, şi pentru care a operat tacita relocaţiune, aceasta va fi denunţată de unităţile şcolare în termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului, urmând a fi aplicabile procedurilor instituite în cadrul prezentului Regulament.

 Art.12. Restricţii aplicabile :

 1. a) Nu pot face obiectul închirierii sălile de clasă şi cabinetele unităţilor al căror proces instructiv-educativ este organizat în două sau peste două schimburi, sălile de clasă temporar disponibile care sunt solicitate de către alte unităţi de învăţământ pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, atelierele, cabinetele, laboratoarele, sălile de sport şi terenurile sportive, precum şi baza materială aferentă acestora, în care se desfăşoară activitatea didactică în interiorul programului propriu al unităţilor de învăţământ;
 2. b) Este interzisă reamenajarea spaţiilor în vederea închirierii dacă, prin modificările efectuate se obturează căile de acces şi defluire;
 3. c) Este interzisă subînchirierea sau cedarea de către chiriaşi a spaţiilor sau mijloacelor închiriate de la unităţile de învăţământ.

 

Art.13. Procedura aplicabilă în cazul în care închirierea vizează spaţii disponibile excedentare pentru a face obiectul închirierii pentru perioade de timp fracţionat în interiorul unei zile/săptămâni/luni

13.1. Pentru aceste cazuri, Consiliul Local al orașului Jibou mandatează conducerea unităţilor de învăţământ să organizeze procedura de închiriere după obţinerea avizului Consiliului de Administraţie şi , nefiind necesar acordul Consiliului Local al orașului Jibou.

13.2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 4 ani de la data hotărârii adjudecării licitaţiei, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada iniţială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ.

13.3. Închirierea sălilor de sport este posibilă doar pentru intervalul de timp excedentar  cu avizul Consiliului de administrație.

 

 Art.14. Procedura aplicabilă în cazul în care închirierea vizează spaţii disponibile excedentare, şi care nu sunt afectate de procesul de învăţământ (locaţiune fără timpi fracţionaţi) .

14.1. Pentru aceste cazuri, Consiliul Local al orașului Jibou mandatează conducerea unităţilor de învăţământ să organizeze procedura de închiriere după obţinerea Avizului Consiliului de Administraţie şi , fiind necesar şi acordul Consiliului Local al orașului Jibou .

14.2. Perioada de închiriere nu va fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu o perioadă egală cu perioada iniţială, o singură dată, cu acordul prealabil al Consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ.

Art.15.   Unităţile şcolare de învăţământ preuniversitar de stat care deţin terenuri/săli de sport, nu vor proceda la închirierea acestora decât în condiţiile în care închirierea nu impiedică și nu contravine obiectivelor procesului instructiv educative al elevilor .

 

 

CAPITOLUL II

Documentaţia de atribuire

 

 Art.16. Documentaţia de atribuire se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local şi va cuprinde cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.Alături de documentația de atribuire se vor depune documentele prevăzute la art.8.

 Art.17. După aprobarea H.C.L. se va proceda la organizarea licitaţiei publice de închiriere a terenului şi/sau spaţiului excedentar din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorial-administrativă a orașului Jibou, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire în care sunt precizate orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii ce sunt necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, explicită şi corectă cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitaţie.

Art.18. Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu bunul care se închiriază, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.

 

CAPITOLUL III

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de licitaţie publică pentru închiriere

 

Art.19. Licitaţia publică este procedura la care orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau juridică interesată are dreptul de a depune oferta în condiţiile respectării prevederilor documentaţiei de atribuire, respectiv pentru închirierea bunurilor disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Jibou, în condiţiile legii.

Art.20. Licitaţia publică se organizează de unitatea de învăţământ prin comisia de organizare a licitaţiei constituită la nivelul unităţii de învăţământ prin decizia directorului acesteia. Din comisie va face parte reprezentantul Primarului orașului Jibou în Consiliul de Administraţie al respectivei unităţi de învăţământ şi/sau al aparatului de specialitate.

 20.1. În vederea declanşării procedurii de licitaţie publică se va obţine, după caz :

 1. a) Acordul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ;

b)Acordul Consiliului Local al orașului Jibou ;

 1. c) Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj;
 2. d) Avizul conform al ministrului educaţiei naţionale privind schimbarea destinaţiei unor imobile – construcţii, teren aferent, etc., ce aparţin unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.

            Avizele prevăzute la art.20,pct 20.1 litera c și d se vor obtine numai în cazul schimbării destinatiei unor immobile din unitățile de învătămant preuniversitar.

 20.2. După obţinerea Acordului Consiliului Local al orașului Jibou şi/sau ( după caz )  Avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj şi al Ministerului Educaţiei Naţionale, Comisia de licitaţie va întocmi anunţul privind organizarea licitaţiei. Anunţul privind organizarea licitaţiei va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României ,partea VI,întrun cotidian de crculatie national ,într-un cotidian de circulaţie locală şi pe site-ul unităţii şcolare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 20.3. Anunţul de licitaţie va cuprinde cel puţin următoarele elemente :

 1. a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum : denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
 2. b) informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
 3. c) informaţii privind documentaţia de atribuire : modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire, denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire, costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul, data-limită pentru solicitarea clarificărilor;
 4. d) informaţii privind ofertele : data-limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse acestea, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
 5. e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;
 6. f) instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei; g) data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

 

Art.21. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare, prevazută în documentaţia de atribuire. Taxa de documentare va fi stabilită de Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare.

21.1. Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe suport hârtie, contra cost.

21.2. Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens şi a achitat taxa de documentare.

21.3. Documentele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun la Secretariatul unităţii şcolare.

 

Art.22. Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

22.1. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute mai sus să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

22.2. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

 22.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

22.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile legii, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

 

 Art.23. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut mai sus, acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

 

Art.24. Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă, în urma publicării anunţului de licitaţie, au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

 24.1. În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contactantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. 24.2. Pentru cea de-a doua licitaţie va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru prima licitaţie, iar licitaţia va fi organizată în aceleaşi condiţii.

 

24.3. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoriatea contractanta este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute în documentatia de atribuire.Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriilede atribuire/valabilitate prevazute în documentație.Daca este depusă o singura oferta la prima licitatie,ofertantul prezent poate opta pentru mentinerea ofertei sale pentru noua licitație la sediul autoritatii contractante sau retragerea acesteia.In prima situatie toate documentele depuse şi taxele achitate se menţin, păstrându-se depuse la sediul organizatorului  dar in cazul expirarii termenului de valabilitate a unuia din actele depuse ofertantul  va prezenta noile documente valabile la data următoarei licitatii . În cea de-a doua situaţie, i se va restitui oferta.

24.4. In situatia în care ,la cea de a doua procedură de licitatie s-a depus o singură ofertă  și aceasta este valabilă sau au fost depuse mai multe oferte dintre care una singură este valabila,autoritatea contractantă  va atribui contractul celui/celei care a depus respectiva ofertă valabilă.

 

CAPITOLUL IV

Participanţii la licitaţie

 

Art.25. Are dreptul de a participa la licitaţie orice persoană fizică, persoană fizică autorizată sau juridică, română sau străină, care îndeplineşte următoarele condiţii :

 1. a) a achitat taxa de documentare (achiziţionarea caietului de sarcini) privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare la licitaţie în cuantumul prevăzut în Caietul de sarcini;
 2. b) a depus oferta de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în anunţul de licitație;
 3. c) are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul local și bugetul de stat ;
 4. d) nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

 

 Art.26. Documentatia de atribuire se va intocmi de unitatea de învătământ (caiet de sarcini,instructiuni privind modul de elaborarea si prezentare a ofertelor –criteriile de valabilitate ,contractual cadru formulare )   ,se va aviza de Consiliul de Administrație  a unității școlare și se va supune aprobării Consiliului Local.

26.1. Persoanele desemnate să facă parte din Comisia de licitaţie vor da o declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în situaţii de incompatibilitate.

26.2. Comisia de evaluare a ofertelor  nu poate fi mai mica de 5 membrii și va lucra legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. Deciziile vor fi luate de Comisia de evaluare  cu votul majorităţii membrilor. Licitaţia este condusă de preşedintele Comisiei de licitaţie.

 

CAPITOLUL V

 Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor – criterii de valabilitate ale ofertei

 

 Art.27. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

27.1. Oferta are valabilitatea de 90 zile și se depune la sediul unităţii şcolare, într-un singur exemplar, semnat de ofertant, exemplar ce conţine două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la Secretariatul unităţii şcolare, în ordinea primirii, precizându-se data şi ora şi va conţine următoarele elemente :

 1. A) 1 Persoane juridice

 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei, terenul şi/sau spaţiul disponibil excedentar din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat – lista cu elementele caracteristice pentru care este depusă oferta şi va conţine :

 

1)documente de certificare a identitatii si calitatii ofertantului:

–  fisa de informatii privind ofertantul  / declaratia de participare privind ofertantul semnată ,fără îngrosături ,ştersături sau modificari conform  formular  litera  A ;

-certificatul de inmatriculare emis de Oficiu Registrului Comertului – copie;

-certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor,  copie certificata de ofertant conform cu originalul;

-copie certificata de ofertant conform cu originalul dupa statutul si actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele aditionale semnificative;

-declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu se afla in dizolvare, insolventa, faliment sau lichidare-original, potrivit formularului litera B, insotita de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice si a actului sau de identitate;

-imputernicire in original acordata persoanei care reprezinta ofertantul in cadrul procedurii de licitatie publica, insotita de copie a actului sau de identitate; – împuternicirea se prezintă numai  pentru reprezentanţii ofertantilor daca acestia nu pot fi prezenti.

– certificat constatator privind plata obligatiilor către bugetul consolidatde stat eliberat de D.G.F.P.din care să reiasă faptul că ofertantul  nu are datorii catre bugetul de stat,valabil la data deschiderii ofertelor  în original sau copie legalizată.

– certificat  fiscal constatator privind plata obligatiilorcatre bugetul local  eliberat de Compartiment buget finante contabilitate  din cadrul Primariilor în a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa că ofertantul nu are restante la bugetul local,  valabil la data deschiderii ofertelor   in original sau copie legalizată ;

– declarație pe proprie raspundere că nu aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde a fost desemnată câștigătoare dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. – potrivit formularului litera C.

-declaratie pe propria raspundere a administratorului firmei privind respectarea reglementarilor referitoare la, securitatea si sanatatea in munca, normele de aparare impotriva incendiilor protrivit formularului litera D.

Nota: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de catre ofertant.

2) Documente de  justificare privind cuantumul și natura taxelor și garanțiilor necesare pentru participarea la licitatie:

-dovada achitarii   documentatiei de atribuire inclusiv caiet de sarcini  in valoare de …… lei;

– dovada achitarii taxei de participare, in valoare de …….. lei ;

Contravaloarea  Documentatiei de atribuire si a taxei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul………………………………………………….

– la casieria unitatii scolare.

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatiein suma de …………                  

Contravaloarea garantiei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament  in contul …………………………………………………….sau  la casieria unității scolare.

 

A)Nr.2 – persoane fizice

 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei, terenul şi/sau spaţiul disponibil excedentar din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat – lista cu elementele caracteristice pentru care este depusă oferta şi va conţine :

 

1)documente de certificare a identitatii si calitatii ofertantului:

–  fisa de informatii privind ofertantul  / declaratia de participare privind ofertantul semnată ,fără îngrosături ,ştersături sau modificari conform  formular  litera  A ;

– carte identitate- copie;

-imputernicire in original acordata persoanei care reprezinta ofertantul in cadrul procedurii de licitatie publica, insotita de copie a actului sau de identitate; – împuternicirea se prezintă numai  pentru reprezentanţii ofertantilor daca acestia nu pot fi prezenti.

– certificat constatator privind plata obligatiilor către bugetul consolidatde stat eliberat de D.G.F.P.din care să reiasă faptul că ofertantul  nu are datorii catre bugetul de stat,valabil la data deschiderii ofertelor  în original sau copie legalizată.

-declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice  ca si-a îndeplinit obligațiile de plata impozitelor, taxelor și  nu a fost condamnat în ultimii 3 ani ,prin hotarare judecătorească

, potrivit formularului litera B

– certificat  fiscal constatator privind plata obligatiilorcatre bugetul local  eliberat de Compartiment buget finante contabilitate  din cadrul Primariilor în a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa că ofertantul nu are restante la bugetul local,  valabil la data deschiderii ofertelor   in original sau copie legalizată ;

– declarație pe proprie raspundere că nu aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde a fost desemnată câștigătoare dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. – potrivit formularului litera C.

-declaratie pe propria raspundere privind respectarea reglementarilor referitoare la, securitatea si sanatatea in munca, normele de aparare impotriva incendiilor protrivit formularului litera D.

Nota: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de catre ofertant.

2) Documente de  justificare privind cuantumul și natura taxelor și garanțiilor necesare pentru participarea la licitatie:

-dovada achitarii   documentatiei de atribuire inclusiv caiet de sarcini  in valoare de …… lei;

– dovada achitarii taxei de participare, in valoare de …….. lei ;

Contravaloarea  Documentatiei de atribuire si a taxei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul………………………………………………….

– la casieria unitatii scolare.

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatiein suma de …………                  

Contravaloarea garantiei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament  in contul …………………………………………………….sau  la casieria unității scolare.

 

 

B PLICUL  INTERIOR

a)Oferta financiara -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, potrivit Formularului  nr.  I oferta financiară                – (se puncteaza cu 40 puncte);

b)capacitatea economico-financiară a ofertanților ;

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (adeverinte de venit / declarartii pe propria raspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasa faptul ca despune de  resurse financiare pentru inchirierea imobilului  (se puncteaza cu 30 puncte ) ,

c)protecția mediului înconjurător- Declarația chiriașului privind problemele de mediu – Formular nr.II  – (se puncteaza cu 10 puncte) ;

 1. d) conditii specifice impuse de natura bunului de închiriat – formularul conditiilor impuse se va intocmi de unitatea scolara Formular nr.III(se puncteaza cu 20 puncte)

 

C)Taxele  și garantiile prevazute in documentatia de atribuire precum și punctajul privind criteriile de atribuire a contractului de închiriere  se poate modifica  de consiliul de administratie al unitatii scolare în functie de bunul supus inchirierii fara a fi supus aprobarii Consiliului local.In cadrul documentației de atribuire se va include inclusiv algoritmul de calcul pentru fiecare criteriu în parte.

 

 27.2. Persoanele fizice care nu pot participa la licitaţia pentru care s-au înscris vor putea delega, o altă persoană majoră, să le reprezinte la licitaţia respectivă printr-o împuternicire scrisă în acest sens şi o copie a actului său de identitate.

 27.3. Persoanele juridice care participă la licitaţie vor fi reprezentate de administrator sau, în lipsa acestuia, de o altă persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest sens.

 

Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul/ reşedinţa/sediul social principal sau sediul social al acestuia, după caz, iar în plic se va introduce oferta propriu-zisă (anexa – model ofertă), după caz.

 27.4. Oferta trebuie să cuprindă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga licitaţia.                    

 27.5. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire conform art. 27, lit. A) Nr.1  sau 2 ( functie de ofertant) la prezentul Regulament.

27.6. Neprezenterea oricărui document prevazut la art. 27, lit. A), Nr.1  sau 2 ( functie de ofertant la prezentul Regulament, atrage de drept eliminarea ofertelor respective din cadrul şedinţei de licitaţie.

 

Art.28. Evaluarea ofertelor care vor participa la licitaţie se face pe baza criteriilor de atribuire.

28.1. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire. La punctaj egal va fi declarat câştigător, ofertantul cu oferta financiară cea mai mare. În situația în care oferta financiară este egală, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pe criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 

 Art.29. Pentru un amplasament, fiecare participant va depune o singură ofertă, redactată în limba romană.

 

Art.30. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă. Ofertantul care solicită retragerea ofertei pe perioada de valabilitate a acesteia, pierde garanţia de participare şi calitatea de ofertant.

 

Art.31. Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 

 Art.32. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 

Art.33. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

 

 Art.34. Ofertanţilor declaraţi necâştigători, la solicitarea scrisă, li se va restitui garanţia în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

 

CAPITOLUL VI

 Anularea procedurii de licitaţie

 

 Art.35. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. Prin excepţie, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.

35.1. În sensul prevederilor legale, procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii :

 1. a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 5 din prezentul Regulament;
 2. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 5 din prezentul Regulament.

 35.2. Încălcarea prevederilor prezentei secţiuni privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

35.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi     le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 

CAPITOLUL VII

 Soluţionarea contestaţiilor/litigiilor

 

Art. 36. Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

 Încheierea contractului de închiriere

 

 Art.37. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

37.1. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării ofertanţilor despre deciziile referitoare la atribuirea contractului.

37.2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

37.3. Contractul de închiriere va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (anexa  – contract cadru).

37.4. Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Contractul se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia chiriaşului.

 

Art.38. Neîncheierea contractului atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere atrage după sine plata daunelor-interese, care sunt egale cu valoarea garanţiei depuse odată cu oferta şi pierderea dreptului de câştigător.

CAPITOLUL IX

 Încetarea închirierii

 

Art.39. La expirarea termenului de închiriere, chiriaşul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină terenul/spaţiul închiriat. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin, cu menţiunea că prin forţă majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi inevitabil care împiedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile.

 

Art.40. Apariţia sau încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile prin fax sau telefon urmat de o scrisoare recomandată cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente române, în prezenţa părţilor.

 40.1. În caz de forţă majoră comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că niciuna dintre părţi nu va plăti penalităţi sau despăgubiri pentru întârzierea în executarea contractului.

 40.2. Partea care nu a îndeplinit obligaţia comunicării va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii.

40.3. În condiţiile în care forţa majoră conduce la o decalare a obligaţiilor părţilor mai mare de 6 luni, părţile se vor reuni pentru a hotărî asupra exercitării în viitor a clauzei incluse în contract. În cazul imposibilităţii de exploatare a bunului închiriat, situaţie verificată şi constatată de comisia legal constituită, părţile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

40.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

 40.5. În cazul în care, în situaţia prevăzută mai sus , nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, procedura de licitație se anulează. Ulterior, autoritatea contractantă va relua procedura de licitaţie.

CAPITOLUL X

 Dispoziţii finale

 

 Art.41. Contractul de închiriere se va întocmi şi semna de ambele părţi, în termen de 20 zile de la adjudecare dacă în Caietul de sarcini nu s-a prevăzut alt termen.

Art.42. În cazul în care contractul de închiriere nu se semnează în termenul menţionat din vina celui care a adjudecat, licitaţia se anulează cu pierderea garanţiei de participare la licitaţie, persoana respectivă pierzând dreptul de participare la o nouă licitaţie având acelaşi obiect. Garanţia de participare la licitaţie se pierde şi în cazul denunţării unilaterale a contractului de către chiriaş, din culpa sa.

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  A persoane juridice

Datele de identificare ale persoanei juridice române /străine:

__________________________________________________

                         FISA DE INFORMATII PRIVIND OFERTANTUL/ DECLARATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, ne declarăm  interesul de a participa la licitatia publică pentru  închirierea imobilului…………… situat în orasul Jibou , incinta ………………………………..înscris în CF …….. nr.cadastral ……………. în suprafața de …………….. mp.

            In acest scop va comunicam urmatoarele informatii, pentru a căror corectitudine ne asumam răspunderea legala:

 

DATE ACTUALE despre persoana juridica române/străine

-Denumirea persoanei juridice române/ străine:________________________________

-Date de identificare ale reprezentantului legal (daca este cazul)___________________

_______________________________________________________________________

-Sediul/domiciliul_________________________________________________________

-Telefon, Fax, E-mail:______________________________________________________

-Pagina web_____________________________________________________________

-Persoana de contact______________________________________________________

-Profil de activitate actuala_________________________________________________

-Cifra de afaceri (daca este cazul)____________________________________________

-Numar total de angajati___________________________________________________

-Alte informatii relevante__________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

ALTE MENTIUNI

_______________________________________________________________________

            Ne angajam, ca in cazul in care oferta noastra este adjudecata să incheiem cu organizatorul licitatiei contractul de  închiriere în termenii și conditiile stipulate in caietul de sarcini.

            Am luat la cunostinta de faptul ca, în cazul neîndeplinirii angajamentului de încheiere a contractului de închiriere, vom fi decazuti din drepturile castigate în urma atribuirii contractului și vom pierde garanția de participare constituita.

            Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunile aplicate faptelor penale de fals si uz de fals, pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor, angajamentelor furnizate/facute in cadrul procedurii.

            Am luat la cunostinta de prevederile Documentatie de licitație si suntem de acord ca procedura sa se desfasoare in conformitate cu acestea si contractul de închiriere  sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor cuprinse in documentatie.

                               Reprezentant legal,                                                  

Data,                                                         Semnatura autorizata si stampila

                                                                                                          FORMULAR  B

                                                                                                                   persoane juridice

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ___________________________________________________

(se insereaza numele persoanei juridice), în calitate de participant la procedura de  licitatie publică pentru  închirierea imobilului ……………………………….situat în orasul Jibou, în incinta ……………………………………….. înscris în CF ………….. nr.cadastral …………………. în suprafata de ………… mp, din data de………………………………….., ora…………., organizată de …………………………………………..

Declar pe propria răspundere ca:

 1. Nu sunt în stare de dizolvare/lichidare/insolvență/faliment, afacerile mele nu

sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 1. Nu fac obiectul unei procedure legale pentru declararea mea în una dintre

situatiile prevazute la lit.a);

 1. Mi-am îndeplinit obligațiile de plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de

asigurari sociale către  bugetele componenete ale bugetului general consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare in Romania;

 1. Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe

Judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmarii declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                                                                                  Reprezentant legal,                                                                                               _________________________________

                                                                           (semnatura autorizata si stampila)

Data, ………………..                                                       

 

 

                                                                                                                             

FORMULAR    C persoane juridice

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ________________________________________________________

___________________________________________________________

(se înserează numele persoanei juridice și sediul ), în calitate de participant la procedura de  licitație publică pentru  închirierea imobilului ……………………………….situat în orasul Jibou, în incinta ……………………………………….. înscris în CF ………….. nr.cadastral …………………. în suprafata de ………… mp, din data de………………………………….., ora…………., organizată de …………………………………………..

 Declar pe propria raspundere că:

-nu am aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde să fi fost desemnat (ă )câștigătoar (e )dar nu am încheiat contractul ori nu am plătit prețul, din culpă proprie.

-nu am avut litigii cu autoritatea contractantă având ca obiect nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de vanzare-cumpărare,litigiul  solutionandu-se  ce către instanța de judecată prin sentinta civilă definitivă ,    în ultimii 3 ani.

 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu și înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                      Reprezentant legal,                                                                                                _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)                                                                             

Data,  …………………………..                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

FORMULAR  D persoane juridice

Operator economic/persoana juridica romana/străina

____________________________________________

 

Declarație privind respectarea reglementarilor referitoare la ,

securitatea și sănătatea în muncă, normele de aparare împotriva incendiilor

 

 

            Subsemnatul_________________________________reprezentant imputernicit al____________________________________________________________________________________________________(denumirea și sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că mă angaje să prestez activitați în cadrul bunului imobil  închiriat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind , securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

            De asemnea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile care îmi revin cu privire la , securitatea și sănătatea în munca și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

                                                                                       Reprezentant legal,

                                                                       _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)

 

Data,………………………………….                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  A- persoane fizice

Datele de identificare ale persoanei fizice romane /străine:

__________________________________________________

                          

FISA DE INFORMATII PRIVIND OFERTANTUL/ DECLARATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, ne declarăm  interesul de a participa la licitatia publică pentru  închirierea imobilului…………… situat în orasul Jibou , incinta ………………………………..înscris în CF …….. nr.cadastral ……………. în suprafața de …………….. mp.

            In acest scop va comunicam urmatoarele informatii, pentru a căror corectitudine ne asumam răspunderea legala:

 

DATE ACTUALE despre persoana fizica română/străine

-Denumirea persoanei :________________________________

-Date de identificare ale reprezentantului legal (daca este cazul)___________________

_______________________________________________________________________

-domiciliul_________________________________________________________

-Telefon, Fax, E-mail:______________________________________________________

-Pagina web_____________________________________________________________

-Persoana de contact______________________________________________________

 

-Alte informatii relevante__________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

ALTE MENTIUNI

_______________________________________________________________________

            Ne angajam, ca in cazul in care oferta noastra este adjudecata să incheiem cu organizatorul licitatiei contractul de  închiriere în termenii și conditiile stipulate in caietul de sarcini.

            Am luat la cunostinta de faptul ca, în cazul neîndeplinirii angajamentului de încheiere a contractului de închiriere, vom fi decazuti din drepturile castigate în urma atribuirii contractului și vom pierde garanția de participare constituita.

            Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunile aplicate faptelor penale de fals si uz de fals, pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor, angajamentelor furnizate/facute in cadrul procedurii.

            Am luat la cunostinta de prevederile Documentatie de licitație si suntem de acord ca procedura sa se desfasoare in conformitate cu acestea si contractul de închiriere  sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor cuprinse in documentatie.

                                Reprezentant legal,                                                  

Data,                                                         Semnatura autorizata si stampila

                                                                                                       

FORMULAR  B persoane fizice

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ___________________________________________________

(se insereaza numele persoanei fizice și domiciliul ,CNP, C.I), în calitate de participant la procedura de  licitatie publică pentru  închirierea imobilului ……………………………….situat în orasul Jibou, în incinta ……………………………………….. înscris în CF ………….. nr.cadastral …………………. în suprafata de ………… mp, din data de………………………………….., ora…………., organizată de …………………………………………..

Declar pe propria răspundere ca:

 1. Mi-am îndeplinit obligațiile de plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de

asigurari sociale către  bugetele componenete ale bugetului general consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare in Romania;

 1. Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe

Judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmarii declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                                                                                  Reprezentant legal,                                                                                               _________________________________

                                                                           (semnatura autorizata si stampila)

Data, ………………..                                                       

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

FORMULAR    C  persoane fizice

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ________________________________________________________

___________________________________________________________

(se înserează numele persoanei fizice ,CNP,C.I, domiciliul  ), în calitate de participant la procedura de  licitație publică pentru  închirierea imobilului ……………………………….situat în orasul Jibou, în incinta ……………………………………….. înscris în CF ………….. nr.cadastral …………………. în suprafata de ………… mp, din data de………………………………….., ora…………., organizată de …………………………………………..

 Declar pe propria raspundere că:

-nu am aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde să fi fost desemnat (ă )câștigătoar (e )dar nu am încheiat contractul ori nu am plătit prețul, din culpă proprie.

-nu am avut litigii cu autoritatea contractantă având ca obiect nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de vanzare-cumpărare,litigiul  solutionandu-se  ce către instanța de judecată prin sentinta civilă definitivă ,    în ultimii 3 ani.

 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu și înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                      Reprezentant legal,                                                                                                _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)                                                                             

Data,  …………………………..                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

FORMULAR  D persoane fizice

 

Declarație privind respectarea reglementarilor referitoare la ,

securitatea și sănătatea în muncă, normele de aparare împotriva incendiilor

 

 

            Subsemnatul_________________________________ se înserează numele (persoanei fizice ,CNP,C.I, domiciliul ______________________________________________________________________________________________________________________________________

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că mă angaje să prestez activitați în cadrul bunului imobil  închiriat, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind , securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

            De asemnea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile care îmi revin cu privire la , securitatea și sănătatea în munca și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

                                                                                       Reprezentant legal,

                                                                       _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)

 

Data,………………………………….                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE

 

Domnule Director,

 Subsemnatul/a/Subscrisa______________________________________ domiciliat/ă/reşedinţa/ sediul social în _________________________, str. ___________________, nr. ______, bloc ______, sc. _____, et. _____, ap. _____, nr. telefon __________________, vă rog a-mi aproba depunerea documentelor pentru licitaţia publică din data de ____________, ora _____ pentru închirierea unui teren/spaţiu disponibil în unitatea de învăţământ ___________________________________, situat în __________________________________în vederea ______________________________.

 

Data,                                                                                                                                           Semnătura,

 

 Domnului Director al ____________________________________,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa 1

 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Documentaţia de atribuire va cuprinde cel puţin următoarele elemente :

 

 

1.caietul de sarcini;

 1. contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii;

3.instructiuni privind modul de elaborarea si prezentare a ofertelor

 1. formulare şi modele de documente.

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                                            Formular I  Plic  Interior

OFERTĂ FINANCIARA

 

 

 D-l/D-na/S.C. ___________________________________cu domiciliul/reşedinţa/sediul social principal/secundar sau punctul de lucru în ______________________, str. __________________, nr. _____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, reprezentată de ………………………legitimat/ă cu C.I. seria ____, nr. __________, eliberat de __________________________ la data de ____.____. ______, nr. telefon _________________, înscris/ă la licitaţia din data de ____.____.________, privind închirierea unui teren/spaţiu disponibil excedentar din unitatea de învăţământ preuniversitar de stat ___________________________________, situat în __________________________________, orașul Jibou , în vederea ______________________________, ofer suma de __________lei/an reprezentând chiria pentru terenul/spaţiul menţionat anterior ce va face obiectul contractului de închiriere.

Sunt de acord şi am luat la cunoştinţă că în situaţia în care vor avea loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi, în cadrul termenului contractual. Sunt de acord cu toate prevederile cuprise în documentaţia de atribuire.

 

 Data,                                                                                                                          Semnătura,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR  NR. II  plic  interior

DECLARATIA CUMPARATORULUIPRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

 

Subsemnatul / a ……………………………………………………, în calitate de reprezentant legal al Societatii Comerciale …………………………………………………………….., cu sediul social situat la adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………, declar pe propria raspundere,  că mă angajez  să prestez activitati in cadrul bunului imobil închiriat, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului .

-Cunosc că protecția conditiilor de mediu este unul din obiectivele primare ale orasului   iar 

închirierea, este conditionată de respectarea conditiilor legale de protectia  mediului.

In calitate de chiriaș :

– voi respecta autorizatiile emise de catre Agentia pentru Protectia Mediului  daca va fi necesara obtinerea acesteia,

 

                                                                        

 Data ……………

 

FORMULAR  NR. III  plic  interior- se va intocmi de unitatea scolară în functie de cerintele impuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          MODEL CADRU

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. _________/____.____._________

 

CAP. I – Părţile contractante

 

Prezentul contract se încheie, astăzi – _____._____._________ – între : ________________________________ cu sediul în __________________________________________ reprezentat/ă prin ___________________________________, în calitate de LOCATOR, şi                         S.C. _________________________ cu sediul social în _________________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ______________________ la nr. J____/______/ _____._____._________, C.I.F. _______________, cont _________________________ deschis la _______________________ reprezentată prin ____________________________ în calitate de LOCATAR, în următoarele condiţii :

 

CAP. II – Obiectul contractului

Art.1. Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de folosinţă a spaţiului/terenului ____________________, situat în _______________________, cu o suprafaţă totală de ________m², (terenul/spaţiul închiriat) în vederea _________________________________.

Art.2. (1) Locatorul predă Locatarului terenul/spaţiul închiriat la data de ____.____._________.

            (2) Predarea-primirea se va consemna în procesul-verbal de predare-primire care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică/tehnică a bunului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii. După primirea în folosinţă a spaţiului/terenului. Locatarul nu poate formula obiecţii cu privire la starea bunului închiriat. Predarea-primirea se va efectua după constituirea garanţiei, conform art. 8. CAP. III – Scopul contractului Art.3. Spaţiul/terenul închiriat ce face obiectul prezentului contract este dat în folosinţă Locatarului pentru ________________________________________________ (destinaţia pentru care a fost adjudecat – conform caietului de sarcini).

Art.4. Destinaţia bunului imobil nu poate fi schimbată (decât atunci când s-a urmărit procedura de schimbare a destinaţiei bazei materiale de către Locator şi a fost prevăzut acest lucru în caietul de sarcini).

CAP. IV – Durata contractului

 

Art.5. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ___ ani, începând cu data de ____.____._________ până la data de ____.____._________.

 Art.6. Partea interesată poate solicita în scris prelungirea contractului, cu un preaviz de 30 de zile înaintea expirării datei contractuale, pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata iniţială a contractului de închiriere, pentru o singură dată.

 

 CAP. V – Preţul contractului şi modalităţile de plată

Art.7. (1) Preţul închirierii – chiria – este în cuantum de ________ lei/lună cu TVA.

           (2) Chiria va fi achitată anticipat, până la data de 25 a lunii în curs, pentru luna următoare, pe baza facturii emise de Locator. În situaţia în care Locatorul omite să transmită factura pentru plata chiriei, Locatarul are obligaţia să achite preţul închirierii până în ultima zi bancară a lunii curente, pentru luna viitoare.

 Art.8. Locatarul va constitui şi va menţine pe toată perioada Contractului, în contul Locatorului o garanţie în cuantum de _________ lei, echivalentul chiriei datorate pentru două luni.

 Art.9. Plata chiriei se face prin transfer, în contul _____________________________ deschis la _____________________________ sau la casieria Locatorului.

 Art.10. (1) Locatarul va achita costul utilităţilor (apă, energie electrică, gaz, salubritate, etc.),  în termen de 15 zile de la primirea facturii, astfel :

Art.11. Neplata la termen a chiriei şi a utilităţilor constituie o încălcare a prezentului contract şi atrage penalităţi în cuantum de ………………. din suma datorată, calculate până la data efectivă a plăţii.

Art.12. Neplata chiriei şi/sau a utilităţilor pentru o perioadă de 2 luni consecutiv atrage desfiinţarea de plin drept a Contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi prealabile şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţia chiriaşului la plata de daune-interese.

 

CAP. VI – Obligaţiile locatarului

Art.13. Locatorul are următoarele obligaţii :

 1. să plătească chiria şi utilităţile la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul Contract;
 2. în caz de neplată a chiriei 2 luni consecutiv sau 3 luni într-un an calendaristic îndreptăţeşte proprietarul să rezilieze contractul din oficiu;
 3. să respecte ordinea şi curăţenia în jurul spaţiului închiriat;
 4. să respecte obiectul de activitate pentru care s-a închiriat spaţiul respectiv (destinaţia spaţiului);
 5. să nu subînchirieze/înstrăineze sub orice formă spaţiul închiriat;
 6. la expirarea termenului contractual să predea spaţiul în starea în care l-a primit şi liber de orice sarcini. În caz contrar, lucrările suplimentare vor fi suportate de chiriaş, inclusiv contravaloarea eventualelor distrugeri;
 7. să suporte noile tarife în cazul apariţiei unor noi reglementări privind modificarea chiriei, în cadrul sau în afara termenului contractual;
 8. să asigure toate măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 9. la semnarea contractului de închiriere, să plătească contravaloarea a 2 chirii, care vor constitui garanţia, ce reprezintă contravaloarea pentru ultima perioadă a relaţiei contractuale;
 9. să nu aducă modificări constructive fără acordul proprietarului şi fără autorizaţiile prevăzute de lege;

CAP. VII – Încetarea contractului

Art.14. Prezentul contract va înceta :

 1. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
 2. prin acordul de voinţă a părţilor;
 3. prin denunţare unilateral, anticipat şi necondiţionat de către proprietar în următoarele situaţii :
 4. a) interesele publice o cer;
 5. b) schimbarea destinaţiei spaţiului, înstrăinarea, subînchirierea, asocierea cu persoane fizice sau juridice, precum şi executarea de modificări constructive fără acordul proprietarului şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 6. c) neplata chiriei 2 luni consecutiv sau 3 luni într-un an sau nerespectarea unei alte cauze contractuale; d) neobţinerea de către chiriaş a avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţii comerciale menţionate în contract;
 7. e) spaţiul a fost revendicat şi redobândit de fostul proprietar.

 

Art.15. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul  Consiliului de administratie  al unității de învățământ cu o perioadă egală cu perioada inițială,o singură dată..

 

CAP.VIII – Forţa majoră

Art.16. Forţa majoră :

16.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

16.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.

 16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor, până la apariţia acesteia.

 16.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

16.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese.

 

CAP. IX – Dispoziţii finale

Art.17. Prevederile prezentului contract sunt imperative, au putere de lege pentru părţile contractante, conform art. 1270 din Noul cod civil.

Art.18. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 LOCATOR                                                                                                                  LOCATAR

 DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,                                                        DIRECTOR/ADMINISTRATOR,

__________________________                                                                     ________________________

 

 

   CONTABIL ŞEF,                                                                                                              CONTABIL, 

_________________                                                                                              _______________________