HOTĂRÂREA NR. 12 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.12

Din 29.01.2019

Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 453/16.01.2019  al Serviciului contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.247/2018 , cererea chiriașului de prelungire a contractului  de închiriere;

– expunerea de  motive a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, art. 36 alin.( 5)  lit. a, din Legea  nr. 215/2001 legea administratiei  publice locale, republicată, cu modofocările și completările ulterioare;

În temeiul   art. 45,  alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.247/2018  pe o perioada de un an de zile  pentru un teren închiriat în suprafață de 50 mp în  orașul Jibou, str Wesselenyi Miklos nr. 3,  prin act adițional.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Biroul urbanism

-Publicitate /dosar de ședință

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA