HOTĂRÂREA NR. 123 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA NR. 123

Din   23.10.2018

Privind  amplasarea   monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  și alocarea sumei de 160.000  lei suma necesară pentru realizarea acestuia

Consiliul local al orașului JIBOU

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 12.097/01.10.2018 privind  amplasarea   monumentului Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României  în orașul JIBOU  și alocarea sumei de 160.000  lei, suma necesară pentru achiziționarea a trei  busturi  din bronz  Iuliu Maniu, Simion Bărnuțiu și Corneliu Coposu în suma de 132.000 lei.

La acestea se adaugă  suma de 28.000 lei pentru construirea  fundatiei, a soclurilor pentru busturi și placarea  acestora cu marmură;

  • Expunerea de motive nr 12.098/01.10.2018 a domnului Primar ;
  • Avizul favorabil al comisilor de specialitate  ale Consiliului local;

Având în vedere  art.41-44 din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele

publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art.36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă amplasarea  monumentului – Grup Statuar dedicat celebrării Marii Uniri a României în orașul  Jibou, Piața Unirii și alocarea sumei de 160.000  lei sumă necesară pentru realizarea monumentului.

Această sumă se compune din  132.000 sumă necesara pentru realizarea a trei busturi de bronz Iuliu Maniu,Simion Bărnuțiu și Corneliu Coposu și 28.000 lei pentru  construirea fundației, a soclurilor pentru busturi și placarea  acestora cu marmură..

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investitți și achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice

-Dl. Ing. Pop Marcel consilier  compartimentul Protecție Civilă

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Publicitate /Mass –media

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria