HOTĂRÂREA NR.21 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.21

Din 26.02.2019

privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiade școlare  la etapele judeţene  și naționale  şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora precum și alte premii

Consiliul local Jibou  întrunit în ședință ordinară;

          Având în vedere:

– expunerea de motive nr.1652/14.02.2019 a domnului primar

– raportul de specialitate  nr. 1651/14.02.2019 al secretarului orașului Jibou și avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 2 a Consiliului local.

           -Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și   completările ulterioare;

– prevederile art.36 alin.( 2) lit. d, art. 36  alin.( 6) pct. 1 lit. a  din Legea nr. 215/200, legea  administrației publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În baza prevederilor art.45 alin (1,2) din Legea nr. 215/2001 legea administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                           HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă  Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obținut rezultate foarte bune la olimpiade școlare  la etapele judeţene  și naționale  şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora precum și  alte premii  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul Buget  finanțe contabilitate .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– domnul Primar

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul Buget  finanțe contabilitate

– Dosar hotarari .publicitate mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin