HOTĂRÂREA NR. 33 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR.  33

                                                            Din  25 iunie 2013

        Privind aprobarea investiţiei “Canalizare pluvială strada Libertăţii si 1 Mai

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 iunie 2013

            Având în vedere:

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Canalizare pluvială pe strada Libertăţii si str. 1 Mai “

în valoare de 86.934 lei la care se adauga TVA.

            Art.2 – Investiţia astfel aprobată se va realiza de către SC Parc Industrial SRL- acţionar unic Consiliul Local.

            Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Rus Dan                                                                     Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria