HOTĂRÂREA nr.52

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.52

Din 28.03.2023

privind rectificarea bugetului  pe trimestrul I anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale nr. 3798 / 22.03.2023;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 3798 / 22.03.2023;

-Adresa nr. 372.043/15.07.2010 a Ministerului Finanțelor Publice prin care se comunică modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin.  (1,3) art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2023 astfel:

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOUMajorari mii lei
Trim ITrim IITrim IIITrim IVVenituriTrim ITrim IITrim IIITrim IV
125.60107.80108.30112.80420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii420266 Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica125.60107.80108.30112.80

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

– Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            – Primarul orașului Jibou

– Trezoreria Jibou

– Serviciul Buget, finanțe, contabilitate impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

               BIG  VALENTIN                                              SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                                            TEGLAȘ  RODICA