HOTARAREA NR.98 Din 29 septembrie 2015

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.98

                                                            Din 29 septembrie 2015

Privind aprobarea  modificarii tarifului manoperei pentru serviciile prestate de  SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,  întrunit în şedinţă ordinară,  în 29 septembrie 2015,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-nei viceprimar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr. 127/2015  privind necesitatea modificarii tarifului manoperei pentru serviciile prestate de SC Parc Industrual SRL Jibou aprobat prin prin HCL nr. 88 din 28 oct. 2015  precum şi avizul comisiilor de specialitate nr.1 si nr. 3  ale Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile  OG nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă  modificarea tarifului manoperei pentru

serviciile prestate de  SC Parc Industrial SRL  Jibou,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu data prezentei inceteaza valabilitatea HCL nr. 88/28.10.2014.

                        Art. 2  Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, contabilul  şi administratorul   SC Parc Industrial SRL Jibou.

                        Art. 3  Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

   Almas Ioan                                                                                    SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria