HOTĂRÂREA NR. 127 Din 27.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL               

                                                        HOTĂRÂREA NR. 127

Din 27.09.2022

privind exprimarea acordului in vederea extinderii străzii Viitorului aflată în administrarea UAT Oraș Jibou

 Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr.11762/ 20.09.2022;

-Raportul de specialitate 11762/20.09.2022 al Compartimentului, Cadastru și fond funciar;

-Solicitarile proprietarilor de terenuri din zona de intravilan aflata în continuarea strazii Viitorului, tarlaua Prund-Lunca, pentru extinderea strazii in vederea construirii de locuințe;

-HCL nr.68/2020privind aprobarea noului PUG al UAT oraș Jibou;

-OUG nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;Avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Cons.local.

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1  Exprimarea acordului in vederea extinderii străzii Viitorului aflată în administrarea UAT Oraș Jibou care incepe din strada Agrijului. Are  suprafata de 3265 mp, lungime de aproximativ 483 m și este înscrisă în CF nr.54282 UAT oras Jibou.

Terenul se compune din doua tronsoane :

 -Primul tronson cu suprafata aproximativa de 1592 mp are o lungime de 274 m si are categoria de folosinta „drum de exploatație” fiind in domeniul public al UAToras Jibou,

-Al doilea tronson prin care s-a realizat legătura cu drumul de centură Est Jibou este proprietatea particulara doamnei  Ruegg Irina  si are  o suprafata de 1088 mp si lungimea de 146 m .

Art.2 Extinderea strazii se va materializa dupa achizitionarea terenului in suprafata de 1088 mp si lungimea de 146 m, in prezent proprietatea doamnei Ruegg Irina cu respectarea procedurilor legale.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ             ȘIGOVAN FLAVIU                           SECRETAR GENERAL OPRIS MARIA