HOTĂRÂREA nr.24

Din  22.02.2022

ROMÂNIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.24

Din  22.02.2022

Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in

comisia de evaluare a probei de interviu organizată Liceul Tehnologic Octavian Goga

 Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 1992 din 15.02. 2022 al secretarului general al UAT oras Jibou ;

– referatul de aprobare  nr. 1991din 15.02 2022 al domnului primar ;

-Adresa Inspectoratului Scolar nr.1051/14.02.2022 prin care se solicita desemnarea reprezentantilor Consiliului local in calitate de membri  in comisiile de evaluare a probei de interviu organizata la Liceul tehnologic  Octavian Goga Jibou   astfel : un  membru titular  si un membru  supleant;

– avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local;   

Potrivit prevederilor legii nr 1/2011 legea educatiei nationale cu modificarile si completarile ulterioare , Ordinul nr 4.597 /06.08.2021 al ME  pentru aprobarea Metodologiei  privind organizarea  si desfasurarea  concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant  preuniversitar  de stat.

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  d,art 129(7) lit a , art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1 Se aproba desemnarea doamnei Cadar Anamaria membru titular si domnul Pop Cornel  membru supleant, reprezentanti ai Consiliului local in comisia de evaluare a probei de interviu organizată la Liceul Tehnologic Octavian Goga.              

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  doamna secretar general.

Art 3 -Prezenta se comunica cu

– Domnul Primar

– Institutia Prefectului-judetul Salaj

– Inspectoratul  Scolar al Judetului Salaj

Persoanele  mentionate la art 1

– Dosar de sedinta / dosar hotarari

– Mijloace de publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                            OPRIȘ MARIA