PH 4 din 30.01.2018

nr. 4 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA nr 4 Din 30.01.2018 privind stabilirea cotei -părți din chiria stabilită pentru închirierea spațiilor din incinta unităților sanitare începând cu anul 2018
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  nr 4

Din 30.01.2018

privind stabilirea cotei -părți din chiria  stabilită pentru închirierea  spațiilor din incinta unităților sanitare începând cu anul 2018

     Consiliul local al orasului Jibou ,

Având în vedere :

– raportul nr.1062din 26.01.2018  al Serviciul  buget,finanțe contabilitate impozite și taxe locale

– expunerea de motive a domnului primar;

– solicitarea dr. Balint Silvia de a se închiria un spațiu în Ambulatoriul de specialitate  în vederea desfășurării activitații/cabinet medical.;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           În temeiul art. 36(9) si 45( 1,3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Stabilirea unui procent de 50% din chiria încasată de unitățile sanitare  pentru spațiile închiriate în încinta acestora  începând cu anul 2018 și virarea acesteia la bugetul local

              Art 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina șef serviciu.

 Art.3   Prezenta se comunică cu:

Dl. Primar

Instituția Prefectului județul Sălaj

Spitalul orășenesc Jibou

Serviciul  buget,finanțe contabilitate impozite și taxe locale

dosar hotărâri/dosar de sedinta

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA