HOTĂRÂREA nr.106

Din  08.08.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.106

Din  08.08.2022

Privind vanzare lemn de foc catre populatie si valorificarea unei cantitati

de masa lemnoasa din padurea proprietatea UAT Oras Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9239  din  01.08.2022  privind vanzare lemn de foc catre populatie si valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din padurea proprietatea UAT Oras Jibou ;

-referatul de aprobare  nr. 9238   din  01.08.2022 al domnului primar;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local ;

-Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic;

-HG nr.617/2016  privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-TP nr.27/2002, nr.1206/111703/2010, 1191/110271/2008;

-Adresa Ocolului Silvic Jibou nr. 6583/19.05.2022 prin care ne transmite Actele de punere in valoare;

-Legea nr. 98/2016 achizitiilor publice;

          Văzând  prevederile art. 129 (1)(2) lit d ,(7) (14) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederile art. 139 (1,3 ),art. 196 (1)lit a , art. 197 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  vanzarea lemnului de foc catre populatie si valorificarea unei cantitati de masa lemnoasa din padurea proprietatea UAT Oras Jibou.

          Art.2  Se aproba criteriile de acordare astfel:

          -Cumparatorul sa aiba domiciliul in UAT Oras Jibou;

          -Cumparatorul sa declare ca el sau un alt membru al familiei nu detin in proprietate padure;

          -Cumparatorul sa declare ca el sau familia utilizeaa numai lemn pentru incalzirea locuintei;

          -Familia sau persoana singura nu a beneficiat de subventii la incalzirea locuintei si venitul pe membru de familie sa nu depaseasca 1386 lei, iar cel al persoanei singure sa nu depaseasca 2053 lei;

          -Cumparatorul sa nu aiba datorii la bugetul local;

Art.3 Persoana interesata/beneficiarul va depune alaturi de cerere urmatoarele acte doveditoare :

-copie act de identitate;

-declaratie pe propria raspundere ca familia/persoana singura nu detine in proprietate padure, utilizeaza lemn pentru incalzire si nu beneficiat de subventii pentru incalzirea locuintei;

-acte doveditoare privind componenta familiei (certificat de nastere/ carte de identitate);

-acte doveditoare privind veniturile familiei/persoana singura.

Art.4 Cantitatea maxima pentru familii/persoana singura este de 5 mc la  pretul de 203 lei /mc. 

          Art.5 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Contabilitate.

          Art.6 -Prezenta se comunica cu :

 -Dl Primar

          -Institutia Prefectului –Judetul Salaj

          -dosar hotarari/dosar de sedinta

          -Compartimentul contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ

 PACALAU VLAD ANDREI                  SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA