HOTĂRÂREA NR. 19 Din 23.02.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.19

Din 23.02.2021

privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii

aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea

HCL nr.166/2020

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Raportul nr. 1940/16.02.2021 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea HCL nr.166/2020;

            Referatul de aprobare nr.1939/16.02.2021 a domnului primar ;

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,3 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând prevederile art.266 alin 5 și 6 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.196/2017 pentru modificarea art.465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

            OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            Potrivit prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                   

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1 Se aprobă stabilirea tarifului pentru inchirierea unor spatii aflate in administrarea UAT oras Jibou,  pentru anul 2021și completarea  HCL nr.166/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 astfel:

  1. Pentru inchirierea :

cantinelor si salilor de mese, in vederea organizarii unor evenimente cum ar fi nunti, botezuri sau alte evenimente asemanatoare tariful de inchiriere va fi de minim 500 lei/eveniment/zi;

b) Pentru inchirierea terenurilor de fotbal, salilor de sport si sali de clasa (ore):

– tarif de inchiriere a terenurilor de fotbal va fi de minim 20 lei/ora;

– tarif de inchiriere a salilor de sport va fi de minim 30 lei/ora;

– tarif de inchirierea salilor de clasa va fi de minim 10 lei/ora;

            c) Pentru inchirierea spatiilor situate in incinta unitatilor de invatamant de stat catre societati comerciale (bufete dee incinta, ateliere), I.I., I.F. si alte asociatii legal constituite, cu exceptia asociatiei de parinti a unitatii respective:

– tariful de 30 lei/mp/luna pentru spatii situate in cladirea unitatii;

– tariful de 25 lei/mp/luna pentru teren in vederea amplasarii de chiosc alimentar in curtea unitatii;

– tariful de 50 lei/mp/luna pentru amplasarea de aparate de cafea;

d)- taxa de inchiriere, de 1,5 lei/mp/luna, pentru inchirierea spatiilor aflate in administrarea UAT oras Jibou, spatii utilizate  pentru sediile  partidelor politice si cabinetelor parlamentare.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar de sedinta

            -Publicitate/mass media

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA