HOTĂRÂREA  nr.122

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.122

Din  25.07.2023

 privind completarea contractului de închiriere 6028 /25.07.2006 pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr 15/A, în suprafață de 61 mp

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 9207 din  18.07.2023 al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune completarea contractului de închiriere 6028 /25.07.2006 pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr 15/A, în suprafață de 61 mp;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 9205 din  18.07.2023;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Cererea nr. 9201 din 18.07.2023, prin care d-na  Butaș Raluca în calitate de administrator a societății I.I. BUTAȘ RALUCA  ne solicită efectuarea reparaţiilor necesare pentru menţinerea bunului mai sus menționat în stare corespunzătoare de folosinţă;

-HCL nr.12/2014 privind aprobarea organizării licitației publice deschise cu strigare pentru închirierea unui spațiu comercial situat în localitatea Rona;

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea contractului de închiriere nr.2140 /30.04.2014 pentru spațiul comercial din localitatea Rona nr. 15/A, în suprafață de 61 mp, prin act adițional cu următoarele date:

CAP. VI:  OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art.10:

d) să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata închirierii, potrivit destinaţiei sale, şi să suporte cheltuielile reparaţiilor necesare în acest scop;

CAP.VII:  OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

 Art.11:  ”Titularul dreptului de închiriere are următoarele drepturi şi obligaţii:

g) să solicite autorităţilor deliberative ale administrației publice locale sau titularului dreptului de administrare, după caz, reparaţiile necesare pentru menţinerea bunului în stare corespunzătoare de folosinţă sau contravaloarea reparaţiilor care nu pot fi amânate.”

e) să execute la timp şi în condiţii optime lucrările de întreţinere curente şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului  județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– I.I. Butaș Raluca

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Dosar de ședință/Publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                      SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA