HOTĂRÂREA nr.54

Din 28.03.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.54

Din 28.03.2023

Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)

la nivelul UAT Orașul Jibou

Consiliul Local al Orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou, înregistrat sub nr.3843/23.03.2023, prin care se propune aprobarea „PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABILA AL ORAȘULUI JIBOU 2021-2027”;

-Raportul Compartimentului Management de proiecte și achiziții publice nr. 3843/23.03.2023;

-Avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului local al orașului Jibou;

-Pevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transp

arența decizională în administrația publică, republicată;

-Anunțul public nr. 3193/2023 privind aducerea la cunoștința cetățenilor a proiectului de hotărâre Privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD)la nivelul UAT Orașul Jibou;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (4), lit. e), f) si g), alin. (7), alin. (9), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă „PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAȘULUI JIBOU 2021-2027”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice.

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Compartimentului  management de proiecte și achiziții publice

         -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public  și privat

         -Serviciul Buget,finațe,contabilitate,impozite și taxe locale

         -Publicitate /dosar de ședință 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

              BIG  VALENTIN                         SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                TEGLAȘ  RODICA