HOTARAREA 85 Din 14 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.85      

                                                Din  14 iulie  2016

privind aprobarea  modificarii  organigramei  si statului de functii ale aparatului  de specialitate al primarului  orasului Jibou

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 14 iulie 2016

Având în vedere

Vazand prevederile art  66 din legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,                                               

            In temeiul art. 36 alin (2)lit a si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se  aproba  modificarea  organigramei  si statului de functii ale aparatului  de specialitate al primarului  orasului Jibou conform anexei 1 si 2 , prin infiintarea  structurii –Cabinetul Primarului care va avea in componenta doua posturi  -personal contractual  de executie ,nivelul studiilor  superioare de lunga durata .

            Art. 2 –Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul primar si doamna Teglas Rodica  inspector Resurse Umane

            Art. 3  – Prezenta se comunică cu:

                        –     Dl. Primar

Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza SECRETAR

Muresan Augustin                                                                    Opris Maria