HOTĂRÂREA nr.92

Din 26.07.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA nr.92

Din 26.07.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 8741 / 18.07.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 8741 / 18.07.2022  al domnului primar ;

-adresa nr.SJG-STZ-1347/12.07.2022, a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Salaj;

-adresa nr 15 din 18.07.2022 a Serviciului Salubrizare,

– adresa nr.283 din 06.06.2022 a Liceului Teoretic Ion Agarbiceanu;

– adresa nr. 1992/18.07.2022 a Spitalului Orasenesc Dr. Traian Herta Jibou

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, OUG 34 din 05.05.2017 Pentru implementarea proiectelor din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021 ;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim III anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

 Venituri:

110202 Sume defalcate din TVA pentru finantarea

               cheltuielilor descentralizate                                                  -21,00 miilei

Cheltuieli:

65.02 Invatamant                                                                                  -21,00 miilei

6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                               

5901 Burse                                                                                               33,00 miilei

6502040102 Scoala Lucian Blaga                                     

5901 Burse                                                                                              -38,00 miilei

6502030201 Liceul Tehnologic Octavian Goga                                        

5901 Burse                                                                                              -16,00 miilei                                             

       Art.2 Se aprobă virarile de credite bugetare dupa cum urmeaza :  

                                                                                                   Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
186.10Sectiunea functionare186.10
50.0051020103 Autoritati executive 200103 Incalzit, iluminat si forta motrica610205 Protectie civila si protectie contra incendiilor 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare3.00
57.0084020303 Strazi 2002 Reparatii curente6702050101 Sport 5911 Asociatii si fundatii35.00
79.10700206 Iluminat public 200130Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare15.00
80010130 Alte chelt pentru actiuni generale economice si comerciale 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare100.00
7402050102 Serviciu salubrizare 200105 Carburanti si lubrifianti32.00
6502040202 Liceul Ion Agarbiceanu 200601 Deplasari interne1.10
952.00Sectiunea dezvoltare952.00
770.0084020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Construire drum de centura sud, orasul Jibou51020103 Autoritati executive 710130 Alte active fixe Achizitii licente si programe12.00
32.0084020303 Strazi 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie remorca tractor51020103 Autoritati executive 710103 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Achizitie calculator10.00
700206 Iluminat public 710101 Constructii Obiectiv: Reab si modernizarea iluminat public si a retelei de fibra optica pe str Garoafelor60.00
700206 Iluminat public 710130 Alte active fixe Obiectiv: Modernizare iluminat ambiental in orasul Jibou10.00
84020303 Strazi 710130 Alte active fixe Acizitie teren pentru construire cresa mica oras Jibou150.00
84020303 Strazi 710130 Alte active fixe Acizitie teren pentru construire spital oras Jibou350.00
870250 Alte actiuni economice 720101 Participare la capitalul social al societatilor comerciale150.00
7402050102 Serviciu salubrizare 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie remorca tractor60.00
150.00870201 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 561703 Mecanismul financiar SEE Cheltuieli neeligibile870201 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 550115 Transferuri interne  Fondul Roman de Dezvoltare Sociala150.00

Art.3  Se aproba Bugetul de fonduri externe nerambursabile pe anul 2022, dupa cum urmeaza:

Venituri:

37.08.06 Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe

 cu finantare nerambursabila                                                                        150.00 miilei

Cheltuieli:

87.08.01 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

5831 Mecanismul financiar SEE si Norvegian 2014-2021

583103 Cheltuieli neeligibile                                                                       150.00 miilei

Art.4 Se aproba rectificarea bugetului local si a bugetului de venituri proprii a Spitalului Orasenesc Dr. Traian Herța  dupa cum urmeaza :

             VENITURI                                                                                    300,00 miilei

07020102 Impozit cladiri persoane juridice                                                200,00 miilei

16020201 Impozit mijloace de transport persoane fizice                            100,00 miilei

           CHELTUIELI                                                                                 300,00 miilei

CAP.  660206 Spitale generale                                                                                                                                 

510101 Transferuri catre institutii publice                                                   300,00 miilei        

               VENITURI                                                                                    300,00 miilei

661006 Spitale generale

431010 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor

curente din domeniul sanatatii                                                                     300,00 miilei

           CHELTUIELI                                                                                 300,00 miilei

CAP.  661006 Spitale generale

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                      94,00

200104 Apa, canal si salubritate                                                                    10,00

200105 Carburanti si lubrifianti                                                                       2,40

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv si internet                                         2,40

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                    67,20

200401 Medicamente                                                                                     70,00

200402 Materiale sanitare                                                                              43,00

200403 Reactivi                                                                                                8,00

200404 Dezinfectanti                                                                                        3,00

       Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.6   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          STANA  IOAN                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA