HOTĂRÂREA nr.44 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.44

Din  28.04.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2020 al UAT Oraș Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.4752/22.04.2020 al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale privind contul de executie bugetară pe anul 2019;

-Referatul de aprobare nr.4751/22.04.2020 a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe trim. I  2020 al UAT Oraș Jibou astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE PREVEDERI TRIM I 2020 INCASARI La 31.03.2020
1. VENITURI TOTALE din care :   26.221.710 6.781.890 6.032.204
1.1 Sume def tva  din care 11.02 4.686.260 1.287.200 860.000
1.1.1 Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 2.865.160 804.000 381.000
1.1.2 Sume defalcate din TVA pt drumuri 11.02.05 43.100 4.200 0
1.1.3  Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.778.000 479.000 479.000
1.2 SUBVENTII, din care: 00.18  1.257.400 906.600 893.967
1.2.1 Subv de la  bug stat 42.02 1.257.400 906.600 893.967
1.3 Sume primite de la UE 48.02 3.500 3.500 6.147
1.4 Sume exceed an precedent 40.02.14 6.011.000 1.734.370 0
1.5 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata 40.02.16 768.000 768.000 301.504
1.6 VENITURI CURENTE 00.02 13.495.550 2.082.220 3.970.586
1.6.1 impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare 03.02.18 0 0 1.119
1.6.2 Cote def imp venit 04.02.01 7.521.000 1.020.610 1.770.408
1.6.3 Sume aloc din cote defalcate din imp pe venit pt echilibrare bug local 04.02.04 466.000 117.000 115.148
1.6.4 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons Judetean 04.02.05 1.800.000 170.000 435.911
1.6.5 Imp cladiri PF 07.02.01.01 454.000 90.000 270.660
1.6.6 Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 900.000 95.000 409.155
1.6.7  Impozit teren PF 07.02.02.01 130.000 45.110 85.656
1.6.8 Imp teren PJ 07.02.02.02 75.000 25.000 32.594
1.6.9 Imp teren extravilan 07.02.02.03 175.000 65.000 91.099
1.6.10 Taxe judiciare timbru 07.02.03 110.000 25.000 40.238
1.6.11 Impozit spectacole 15.02 900 500 910
1.6.12 Imp mij transp PF 16.02.02.01 405.000 105.000 249.100
1.6.13 Imp mij transport PJ 16.02.02.02 155.000 55.000 65.873
1.6.14 Taxe tarif elib licente 16.02.03 75.000 30.000 3.794
1.6.15 Alte taxe utilizare bunuri 16.02.50 12.000 5.000 7.764
1.6.16 Alte  imp si taxe­ afisaj,publicitate 18.02 25.000 5.000 14.894
1.6.17 Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 329.650 115.000 231.420
1.6.18 Venit prest servicii(salubriz) 33.02 98.000 33.000 29.869
1.6.19 Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 0 0 42
1.6.20 Venit amenzi 35.02 280.000 80.000 109.980
1.6.21 Diverse venituri/v.casa cult 6,chirii scoli 36.02 484.000 1.000 4.463
1.6.22 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 489
2. CHELTUIELI TOTAL COD 26.221.710 6.781.890 3.615.597
2.1 Autoritati publice 51.02. 3.456.340 865.050 796.506
2.1.1 Chelt personal   2.714.640 668.650 651.550
2.1.2 Chelt materiale   543.700 169.400 118.796
2.1.3 Alte cheltuieli(59.40)   108.000 27.000 26.160
2.1.4 Chelt capital   90.000 0 0
2.2 Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 327.950 60.450 58.959
2.2.1 Ch personal   238.050 58.550 57.627
2.2.2 Ch materiale   39.900 1.900 1.332
2.2.3 Fd rezerva   50.000 0 0
2.3 Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 842.110 188.690 180.298
2.3.1 Chelt personal   739.240 180.420 175.102
2.3.2 Ch materiale   31.870 8.270 5.196
2.3.3 Chelt capial   71.000 0 0
2.4 Invatamant 65.02 3.001.580 1.282.020 535.432
2.4.1 Chelt materiale   1.136.550 291.790 227.342
2.4.2 Proiecte cu finantare   773.720 773.720 298.578
2.4.3 Burse   36.500 4.700 0
2.4.4 Asistenta sociala/ Ajutor social   63.610 11.810 5.360
2.4.5 Chelt capital   991.200 200.000 4.152
2.5 Sanatate- Cab scolar si spital 66.02 526.800 101.000 98.633
2.5.1 Ch personal   421.400 100.400 98.262
2.5.2 Cheltuieli materiale   5.400 600 371
2.5.3 Transfer spital   100.000 0 0
2.6 Cultura,recreere,religie 67.02 1.016.750 287.650 112.372
2.6.1 Chelt personal   213.600 51.950 48.122
2.6.2 Ch materiale   353.150 55.700 37.421
2.6.3 Alte chelt-Asociatii si fundatii   145.000 55.000 26.829
2.6.4 Chelt capital   305.000 125.000 0
2.7 Asistenta sociala 68.02 2.813.330 856.780 776.277
2.7.1 Cheltuieli personal asistenti   1.176.930 362.000 314.124
2.7.2 Indemnizatii handicapati   1.528.400 485.280 461.855
2.7.3 Ajutor social –incalzire lemne   68.000 9.000 298
2.7.4 Asociatii si fundatii   30.000 0 0
2.7.5 Ajutor urgenta   10.000 500 0
2.8 Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 4.298.000 714.000 478.135
2.8.1 Cheltuieli materiale   580.000 205.000 136.400
2.8.2 Chelt capital   3.718.000 509.000 341.735
2.9 Protectia mediului 74.02 652.000 160.500 120.956
2.9.1 Cheltuieli personal   375.800 90.300 87.472
2.9.2 Cheltuieli materiale   276.200 70.200 33.484
2.10 Actiuni generale ec, comerciale 80.02 250.000 65.000 7.783
2.11 Transporturi, strazi 84.02 8.398.100 2.032.000 401.438
2.11.1 Cheltuieli personal   843.200 202.500 199.457
2.11.2 Cheltuieli materiale   924.900 299.500 84.087
2.11.3 Chelt capital   6.630.000 1.530.000 117.894
2.12 Alte actiuni economice 87.02 638.750 168.750 48.808
2.12.1 Proiecte  de dezv multifunctionale 138.750 138.750 48.808
2.12.2 Chelt capital 500.000 30.000 0
  EXCEDENT   2.416.607

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finante , contabilitate, impozite si taxe locale.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA