HOTĂRÂREA NR.36 Din 31.03. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.36

Din 31.03. 2020

privind alocarea  sumei de 60.000 lei pentru achiziționarea de  materiale sanitare și dezinfectanți

 Consiliul local al orașului Jibou .

Având în vedere:

– referatul de aprobare nr 4042/31.03.2020 a domnului primar.

– raportul nr.4043 din 31.03.2020 al Serviciului, Buget, Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe locale prin care se propune alocarea sumei de 60.000 lei pentru  achizionarea de materiale sanitare si dezifectanti pentru blocurile de locuinte si populatie  In contexul actual raspindirea virusului Covid -19 este o urgenta  severa de sanatate publica pentru cetateni .Din acest motiv se impune  aplicarea  unor masuri de combatere si prevenire a raspindirii infectarii  cu coronavirusul Covid -19 

–  avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

           Potrivit  Decretului nr 195 /2020  privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei , a  prevederilor  art 6 din Ordonanta Militara nr 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19.

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit d coroborat cu prev. art 129 (7)lit  h din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139(1) ,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ                                

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1  Se aprobă alocarea sumei de  60.000 lei din bugetul local, necesară pentru achiziționarea de materiale sanitare și dezinfectanți pentru blocurile de locuințe și populație în vederea combaterii și răspândirii  infectării cu coronavirus Covid -19.

 Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, impozite și taxe locale.

             Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Serviciul, buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

           -Serviciul Salubrizare

           -Compartimentul Disciplina in constructii si Protectia Mediului

            -Instituţia Prefectului –judetul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

       Președinte de ședință                                    Contrasemnează

        Indreies Ana Claudia                              Secretar general

                                                                                        Opriș Maria