HOTĂRÂREA NR. 67 din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  67

Din 24 septembrie 2013

Privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliile de Administraţie de la unităţile de învăţământ

            Consiliul Local  Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2013,

            Având în vedere adresele unităţilor de învăţământ cu nr.4508, 4514,4523, 4532 din 19 septembrie 2013 privind solicitarea de  numire a unui reprezentant al Consiliului Local  în Consiliul de Administraţie; expunerea de motive a d-lui primar şi avizul nr.4543 a comisiei de specialitate nr.2.

Potrivit prevederilor art. 96 alin.2 lit.a – Legea nr. 1/2011, Legea  educaţiei;

            In conformitate cu  prevederile Ordinului nr.4714/2010 al MECTS privind modificarea si completarea Ordinului nr.4925/2005 al MEC pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant;

            In temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

            Art. 1 Se numesc reprezentanţii Consiliului local al oraşului Jibou în Consiliul  de Administraţie de la unităţile de învăţământ, astfel:

– Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu”                  – Rus Dan

– Liceul Tehnologic “Octavian Goga”    – Petris Flavia  

– Scoala gimnazială Lucian Blaga                       – Barbur Traian

– Grădiniţa Prichindel                                        – Boian Radu

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează:

   Neagota Victoria                                                                               Secretar oraş,

                                                                                                            Opriş Maria