HOTĂRÂREA NR.115 Din 27.07. 2021

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.115

Din 27.07. 2021

Privind  modificarea art .5(1) din Regulamentul de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată în orasul Jibou și completarea Anexei nr.2  cu încă doua zone de parcare publică cu plată 

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 9261 din 16.07. 2021 al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr. 9260 din 16.07. 2021 al domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

-HCL nr 138 din 24.09.2019 completat prin HCL nr.22 din 18.02.2020.

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si alin 6 lit.a ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă modificarea art .5 (1) din Regulamentul de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată în orasul Jibou în sensul că :

Programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată va fi astfel:

  •  De Luni până Duminică între intervalul orar: 8:00- 18:00 cu excepția parcărilor din zona bisericilor.
  • În parcările din preajma bisericilor în zilele de Duminică și în sărbătorile legale în intervalul orar 08:00-12:00 parcarea va fi gratuită iar între orele 12:00 -18:00 parcarea va fi cu plată.

Art.2  Se aprobă completarea Anexei 2 la Regulamentul de organizare și functionare a sistemului de parcare  cu plată în orasul Jibou cu  încă două zone de parcare publică cu plată cuprinzând  89 locuri de parcare, conform Anexei.

  DenumireParcari publice cu plata pentru autoturisme cu masa maxima de 3.5 tNumar locuri
  parcare
Zona 1Strada 1 Mai de la Blocul M30-M31-M32 pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea stanga.86
   
Zona 2Strada 1 Mai de la benzinaria Petrom pana la intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu pe partea dreapta.53
   
Zona 3Piata 1 Decembrie 1918: parcarea dintre Parcul Central si Biserica Reformată  27
   
Zona 4Piata 1 Decembrie 1918 de la Policlinica Spitalului Orasenesc Jibou pana intersectia (sens giratoriu) cu strada Tudor Vladimirescu.29
   
       Zona 4 AZona BCR                    6
      Zona 4 BDin Str.Wesselenyi Miklos- spre Str. Parcului                 47
      Zona 4 CDin Str. Wesselenyi Miklos  spre Gradinita Prichindel                 42
   

           Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar, Serviciul Poliția Locală și Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului și Administrarea domeniului public și privat.

            Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj  

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA