HOTARAREA  nr.124

Din 27.09.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr.124

Din 27.09.2022

Privind  modificarea Organigramei și Statului de functii al

Spitalului orășenesc Jibou dr.Traian Herta

          Consiliul local al orasului Jibou

          Avand in vedere:

          – raportul de specialitate al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta nr.3020 din 22.09.2022  inregistrat la UAT oras Jibou sub nr.11900/22.09.2022;

          – referatul  de aprobare al domnului Primar ;

          – avizul favorabil  al comisiilor de specialitate nr. 1,2 a Consiliului local;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 157/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii;

          Vazand prevederile art. 129 (2) lit c  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          In temeiul   art.196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  modificarea Organigramei si Statului de functii al Spitalului orasenesc Jibou dr.Traian Herta începand cu data de 01 octombrie 2022, conform Anexelor 1 și 2, parte integranta din prezenta.

          Art.2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza   Spitalul orasenesc Jibou dr.Traian Herta

          Art.3  Prezenta se comunica  cu :

Institutia Prefectului judetului Salaj

           – Dl. Primar

           – Spitalului orasenesc Jibou

           – Publicitate /dosar de sedinta  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ

     ȘIGOVAN FLAVIU                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA