HOTĂRÂREA nr. 133 din 19.11.2018

HOTĂRÂREA nr. 133

Din 19.11.2018

Privind modificarea, Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2018 prin care a fost aprobată cererea de finanțare cu titlul „Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2 și a cheltuililor aferente”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.14074/19.11.2018 al Compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită, modificarea, Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2018 prin care a fost aprobată cererea de finanțare cu titlul „Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2 și a cheltuililor aferente„, cod SMIS 116945 depus pentru finanțare în cadrul Programului operațional REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 3- Ghidul general și Specific  al solicitantului  pentru prioritatea de investiții 3.1 ;

– expunerea de motive a domnului primar înregistrată la nr. 14074/19.11.2018

-avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

În baza prevederilor art. 41- 44 din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a, pct. 14, art. 115  alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 

ART 1. Se aprobă proiectul LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon , Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2, în cuantum de 1.679.730,21 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 555.120,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 si suma de 291.927,83 lei, reprezentand contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

ART 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.5 Se împuternicește domnul primar ing. DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar .

            ART.7 Prezenta se comunică cu ;

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice

-Serviciul buget, finanțe, contabilitate

-Dosar hotărâri/Dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ                     SARKOZI PAUL                                                                         Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria