HOTĂRÂREA nr.16 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.16

Din 18.02.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2020

   Consiliul local al orașului Jibou,

   Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr. 1928 din  14.02.2020 al Serviciul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

       – referatul de aprobare a domnului Primar nr. 1927/14.02.2020, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020

și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli  la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2020  al UAT oraș  Jibou, astfel:

DENUMIRE INDICATOR PREVEDERI ANUALE TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
CAP 70.10 PIATA          
VENIT DIN TAXA PIATA 106.500 25.600 30.500 26.850 23.550
CHELTUIELI TOTAL 106.500 25.600 30.500 26.850 23.550
CHELT PERSONAL 80.500 19.400 22.300 19.400 19.400
CHELT MATERIALE 26.000 6.200 8.200 7.450 4.150
           
INVATAMANT          
     VENITURI 359.000 100.500 102.500 78.500 77.500
CHELT MATERIALE 359.000 100.500 102.500 78.500 77.500
           
SANATATE          
VENITURI  total 12.685.000 2.964.000 3.267.000 3.247.000 3.207.000
CHELTUIELI TOTAL 12.685.000 2.964.000 3.267.000 3.247.000 3.207.000
CHELT  PERSONAL 10.975.000 2.512.000   2.821.000 2.821.200 2.821.000
CH MATERIALE 1.710.000 452.000 446.000 426.000 386.000  

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și Serviciul  Buget, Finanțe , Contabilitate, Impozite și taxe;

     Art.3  Prezenta se comunică cu

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Serviciul Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar hotărâri

            -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA