Proiect de hotarare nr. 30 – privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                                Proiect de hotarare nr. 30

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna martie 2016

Viceprimarul orasului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier            pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna  martie 2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

            VICEPRIMAR,

            Indreies Ana Claudia                            Avizat legalitatea:

                                                                         Secretar oras,

                                                                        Opris Maria