HOTĂRÂREA NR.37 Din   24.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA NR.37

Din   24.02.2023

privind aprobarea actualizării proiectului și regulamentului de înscriere și participare precum și alocarea de sume necesare pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”

         Consiliul Local al Oraşului Jibou,    

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 2229/20.02.2023;

          -Raportul de specialitate al Serviciului buget, finanţe, contabilitate și Comp. Management de proiecte și achiziții publice nr. 2230/20.02.2023;

          -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Art. 139 (1,3) art 196 (1) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  actualizarea proiectului “ Viceprimar pentru o zi !” , ediția a-II-a, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă actualizarea Regulamentului de înscriere  și participare a elevilor unităților de învățământ partenere în cadrul proiectului “ Viceprimar pentru o zi !”, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta.

Art.3 Se aprobă alocareasumei de 12.000 lei pentru buna desfăsurare a acestor activități,  din care  600 lei pentru acordarea premiilor în numerar pentru echipele de proiect care se califică pe locurile I, II, III conform regulamentului, iar diferența fiind utilizată pentru cheltuieli cu transportul, masa și cazarea elevilor calificați și a personalului  însoțitor, asistență tehnică, precum și cheltuieli de protocol utilizate în cadrul întâlnirilor de lucru cu elevii înscrisi;

Art.4 Se desemnează domnul consilier Pintea Victor membru titular  în comisia de jurizare  și domnul consilier Chiș Ciprian membru supleant.

         Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate

         -Compartimentul Management de proiecte și achizziții publice

           -Persoanele prevăzute la art.4

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

           POP IULIUS EMMANUEL                  SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                        TEGLAȘ  RODICA