HOTĂRÂREA nr.99 Din 09.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                      HOTĂRÂREA  nr.99

Din  09.07.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la UAT oraș Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 7804 /08.07.2020 prin care se propune rectificarea bugetului , urmare  a sumelor primite de la Ministerul Fondurilor  Europene pentru  sustinerea proiectului Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate-civic  unde orasul Jibou si Liceul Tehnologic Octavian Goga sunt parteneri

-referatul de aprobare  nr.7803/08..07.2020 al domnului primar ,referatul nr 7780/07.07.2020;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 58 (1) lit a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local la UAT oras Jibou  pe anul 2020 astfel :

     VENITURI                                                                                                                 5.32

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                    din fonduri externe nerambursabile                                                           0.71 

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                     sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                             4.61

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                                     Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viata  de calitate- civic”:

  CAP 65.03.02 INVATAMANT  Liceul Tehnologic Ocatvian Goga                            5.32

58.01.01  Finantare nationala                                                                                          0.71 

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                   4.61

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează DL. Primar si Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

 Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

– Liceul Tehnologic Octavian Goga

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media        

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

   CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA