HOTĂRÂREA nr.187 Din 22.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.187

Din 22.12.2020

Privind rectificarea bugetului pe anul 2020 

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.14400/21.12.2020 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– adresa nr.STZ 4072/21.12.2020 AJFP Salaj;

-referatul de aprobare  nr. 14399/21.12.2020  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020  astfel:                                                                                                                                  

VENITURI                                                                                                                MII LEI                                                         

11.02.06 Sume defalcate din TVA

     pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                 175,00

CHELTUIELI                                                                                                              175.00

510103 Autoritati administrative                                                                             50.00

200130 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

840303 Strazi                                                                                                             125.00

2002 Reparatii curente

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA