HOTĂRÂREA  nr.51

Din  08.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

                                                           HOTĂRÂREA  nr.51

Din  08.04.2022

privind  trecerea unui bun (teren)  din domeniul privat al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou in domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Jibou

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 4841  din  07.04.2022al domnului primar privind privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din

domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU

– Raportul de specialitate nr. 4842 din  07.04.2022al Biroului Urbanism , administrarea domeniului public si privat al orasului privind privind  trecerea unui imobil -teren inscris in cartea  funciara  nr 54020 cadastral 54020  din domeniul public al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul privat al orasul Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU ;

– avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

  În baza prevederilor art. 140 alin 1, Art. 296 alin 2 din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si cele ale HG nr.548 / 1999 cu privire la aprobarea normelor tehnice privind intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

In temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , art 139 (3)lit g ,art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTARASTE

   Art.1 Se aproba trecerea unui imobil -teren provenit din dezmembrarea CF 54020  cu nr. in suprafata de 2608 mp  cadastral 54976 , din domeniul privat al orasului  Jibou  si  administrarea Consiliului local in domeniul public al orasul  Jibou si administrarea Consiliului local JIBOU. Terenul este situat in intravilanul localitatii Jibou, zona de impozitare „B” a Orasului, pe strada Garoafelor   si se identifica conform planului de amplasament si delimitare anexat ,

     Art.2 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Orasului Jibou aprobat prin HCL 192 din 29.12.2017  se va completa cu imobilul teren situat in Jibou strada Garoafelor , cu vecinatatile la Nord – Strada Garoafelor si Lot nr.1,  Est – Valea  Apa Sarata, Vest – Scoala Lucian Blaga, Sud – Gradinita Nr.3 identificat in  nr. Cad. 54976 avand o valoare de inventar de 65200.00 lei.

    Art.3 Cu ducerea la indeplinire a  prezentei se incredinteaza domnul primar si  compartimentul urbanism, aamenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat.

    Art.4 Prezenta se comunica cu ;

  • dl. Primar
  • Institutia Prefectului-Jud. Salaj
  • Serviciul buget, finante contabilitate, impozite si taxe locale
  • Biroul Urbanism ,administrarea domeniului public si privat al orasului
  • Dosar hotarari/dosar de sedinta
  • Publicitate
  • Mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA