HOTĂRÂREA nr.158 Din 24.11.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.158

Din 24.11.2020

Privind rectificarea  bugetului pe anul 2020 la

Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.13.160/23.11.2020  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou”Dr Traian Herța” ;

-referatul de aprobare  nr.13159 /23.11.2020  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 Și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța”,  astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 380,00  
33.10.21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 43.10.33 Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 190,00       190,00          
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 380,00  
10.01.01 Salarii de baza 10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca 20.01.01 Furnituri de birou 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20.04.01 Medicamente 20.04.02 Materiale sanitare 20.04.03 Reactivi   185,00 5.00   5,00 30,00     60,00 45,00 50,00  

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  Spitalul Orășenesc Jibou”Dr Traian Herța”.

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            -Spitalul Orășenesc Jibou

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA