HOTĂRÂREA NR.34 Din 20.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.34

Din 20.02.2023

privind aprobarea implementarii proiectului pentru investitia

” Extindere retea de canalizare in satele apartinatoare Orasului Jibou:

Cuceu, Rona, Husia si Var”

  Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 2203/20.02.2023 al domnului Primar, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 1 si 3 ;

-Raportul de specialitate nr. 2204/20.02.2023  al Compartimentului  Management de  Proiecte și Achiziții Publice,  privind aprobarea implementarii proiectului pentru investitia  ” Extindere retea de canalizare in satele apartinatoare Orasului Jibou: Cuceu, Rona, Husia si Var”;

-Comisiile de specialitate ale consiliului local nr. 1 și 3;

-Ordinul nr. 3255/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, pentru investiţia I.1 „Extinderea sistemelor de apă şi canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 de locuitori echivalenţi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”, componenta 1. Managementul apei

-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia mai sus amintita prin HCL 175/26.10.2022;

-Intentia de a depune o cerere de finantare pentru obtinerea de fonduri in vederea realizarii investitiei prin programul “Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Investiția I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”;

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d art 139 (1,3)   din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ <

În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă implementarea proiectului pentru investiția  ” Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia și Var”.

ART 2. Se aprobă bugetul proiectului aferent investiției, ” Extindere rețea de canalizare în satele aparținătoare Orașului Jibou: Cuceu, Rona, Husia și Var” conform anexei parte integrantă din prezenta.

ART 3. Se aprobă asigurarea de la bugetul local a sumei 138.248,80 lei

reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului.

ART 4. Se împuternicește primarul ORASULUI JIBOU, dl. DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare pentru obținerea finanțării şi încheierea contractului de finanțare, să semneze contractul de finanţare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea finanțării, implementarea proiectului si decontarea cheltuielilor aferente.

          ART 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Managementul Proiectelor si Achizitii Publice.       

ART 6. Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Primarul Orașului Jibou

                   -Compartimentul Management de Proiecte si Achizitii Publice

                   -Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ:

            POP IULIUS EMMANUEL               SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA