HOTARAREA NR.12

din  31.01.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.12

din  31.01.2023

privind utilizarea excedentului din anii precedenți

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 49 din 03.01.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr .1 a Consiliului local, referatul de aprobare al primarului nr 48/03.01.2023;

 În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

               În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1  Aprobarea utilizarii excedentului din anii precedenti in anul 2023 astfel:

-excedentul bugetului  local in suma de 8.972.480,74 lei

-excedentul  bugetului de venituri din Fonduri externe nerambursabile in suma de 83.767,50 lei

-excedentul  bugetului de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii  in suma de 391.725,84 lei

Art.3 Validarea dispoziției nr.2/04.01.2023 privind utilizarea excedentului din anii precedenti.

         Art.4 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.5 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA