HOTĂRÂREA NR.141

Din  18.10.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                         HOTĂRÂREA NR.141

Din  18.10.2022

privind  însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public  al orașului  Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 13211  din  17.10.2022 al Biroului  Urbanism Amenajarea teritoriului, Administrarea Domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare  nr.  13210  din  17.10.2022 al Primarului orașului Jibou; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:

-art.286 al (4) din Ordonanta de urgentanr.57/2019 privind Codul administrativ – constituie domeniu public al unității administrativ teritoriale bunurile de uz sau de interes public local,declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local,dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

-art.879 –Modificarea imobilului înscris în cartea funciară și art.880 –Înscrierile în caz de alipire sau dezlipire  din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare,actele de alipire și dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciară se încheie în formă autentică;

-art.132 alin (1)din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în registru de carte funciară,un imobil poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri.Aceste operațiuni de modificare a imobilului au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

În temeiul prevederilor art 129 alin 1 alin 2  lit c si d ,art 139 (3)lit g, art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Insușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului ,în suprafață de 11.127 mp ,situat în str.Stejarilor nr.173,jud.Sălaj,UAT JIBOU, înscris în CF 53592 Jibou , atestat la domeniul public al orașului Jibou, conform anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Se aprobă dezmembrarea acestui teren în două loturi astfel:

          Lot 1 –nr cadastral 55135 în suprafata de 1900 mp

          Lot 2 – nr.cadastral 55136 în suprafață de 9227 mp

          Art.3 Se împuternicește  secretarul general al orasului Jibou să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

          Art.4 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului , administrarea domeniului public si privat

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

      PETREAN DORU AURELIAN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA