HOTĂRÂREA NR.59

din  28.03.2023

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.59

din  28.03.2023

privind încheierea unui contract de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea eventualelor atacuri cauzate de exemplarele de urs brun ( anexa) cu un gestionar de fond cinegetic

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 3946/24.03.2023 al Compartimentului Disciplina în construcții și protecția mediului;

-Referatul de aprobare nr. 3946/24.03.2023 al primarului orașului Jibou;

-Prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

-Ordinul  nr. 1.415 din 11 august 2021 pentru aprobarea tarifelor standard privind intervenția imediată asupra exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților, precum și a cuantumului și a modalității de acordare a costurilor de întreținere a puilor de urs relocați;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Încheierea unui contract de permanență/intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea eventualelor atacuri cauzate de exemplarele de urs brun cu  un gestionar de fond cinegetic, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul orașului Jibou și Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

           – Institutia Prefectului –Județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

-Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

-Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

         BIG  VALENTIN                                         SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                                                  TEGLAȘ  RODICA