HOTĂRÂREA NR. 57 din 30 iunie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 57

                                                Din 30 iunie 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna iulie 2015

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 iunie 2015,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  doamna  consilier  Dumuta Mihaela pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna iulie 2015.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                             Barbur Traian                                                        SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria