HOTĂRÂREA NR.19 Din 26.02 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.19

Din 26.02 2019

Privind aprobarea  prelungirii  contractului de inchiriere  nr 5713 din 22.04.2016 

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr. 923/28.01. 2019  al Serviciului  contabilitate  prin care se propune aprobarea  prelungirii  contractului de inchiriere  nr 5713 din 22.04.2016  cu un an de zile ;

– solicitarea  Clubului Sportiv de  prelungire a contractelui  de închiriere;

          – expunerea de  motive   a domnului Primar;

          – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

          Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, art.36 alin.( 5) lit. a din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul   art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă  prelungirea pe un an de zile a  contractului de   inchiriere  nr.  5713  din 22.04.2016  spațiu vestiare sportive cu un an de zile prin act adițional.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar  și Biroul urbanism și Serviciul Contabilitate.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Dl. Primar

-Broul  urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

-Serviciul contabilitate .

-Publicitate /dosar de ședință 

          -Clubul Sportiv Rapid Jibou

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin